• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
Uygur sivil belgelerinden hareketle Uygurlarda yerleşik yaşam ve bununla ilgili söz varlığına dair

Uygur sivil belgelerinden hareketle Uygurlarda yerleşik yaşam ve bununla ilgili söz varlığına dair

Araş. Gör. Uğur UZUNKAYA Özet Uygurlarda yerleşik yaşam, çeşitli milletler tarafından yapılan arkeolojik araştırmalarla incelenmiş olmasına rağmen, Uygurlar tarafından kaleme alınm ...

Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Gelişmesi

Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Gelişmesi

Dilbilimci. Talat Tekin Atatürk'ün Kurtuluş Savaşında sonra birbiri ardına giriştiği ve gerçekleştirdiği devrimler arasında Dil Devriminin, eğitim-öğretim ve kültür yaşamımızla ola ...

Tibet Budizminde Dhāraṇīler Ve Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī

Tibet Budizminde Dhāraṇīler Ve Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī

Dr. Ayşe KILIÇ CENGİZ Özet: Tarihleri boyunca çeşitli dinleri benimsemiş olan Uygurlar arasında taraftar bulan inanışlardan birisi de Mahāyāna Budizminin bir kolu olan Vajrayāna di ...

Bir İttifakın Resmi: “Miğfersiz”

Bir İttifakın Resmi: “Miğfersiz”

Prof. Dr. Tilla Deniz BAYKUZU Özet İslam öncesi Türklerin kendilerini, sosyal hayatlarını resmetmeleri  kaya resimleri dışında pek fazla rastlanan bir durum değildir. Bu  yüzden on ...

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Onluk Yüzlük Sözcükleri Üzerine

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Onluk Yüzlük Sözcükleri Üzerine

Arş. Gör. Arda KARADAVUT Özet Kırgızların 840 yılında Orhon Uygur Kağanlığının başkenti Karabalgasun’u ele geçirmesiyle Uygurların büyük bir kısmı batıya, Tanrı Dağları’nın kuzey v ...

Uygur Halk İnanışları ve Yasak-Örtmece

Uygur Halk İnanışları ve Yasak-Örtmece

Arş. Gör. Zeynep TÜRKERİ Özet Tarihî İpek Yolu üzerinde yer alan Doğu Türkistan topraklarında yaşayan Uygurlar, zengin bir yazılı edebiyata ve sözlü kültüre sahiptir. Yaşadıkları c ...

Uygur Sivil Belgeleri Işığında Eski Uygurlarda Üzüm Yetiştiriciliği

Uygur Sivil Belgeleri Işığında Eski Uygurlarda Üzüm Yetiştiriciliği

Doktora Öğrencisi. Buheliqi WEİLİ Prof. Dr. A. Melek ÖZYETGİN Özet Turfan Uygurlarına ait Uygur sivil (dindışı) belgeleri (9-14. yüzyıllar) Uygurların siyasi, iktisadi ve kültürel ...

Türk Kültür Dünyasında Uygur Askerî Müziği

Türk Kültür Dünyasında Uygur Askerî Müziği

Öğr. Gör. Dr. Haşmet ALTINÖLÇEK Özet Türk kültüründe önemli bir yeri olan askerî müziğin ilk ortaya çıkışı, İslâmiyet öncesi Türk devletlerine kadar uzanmaktadır. Bu Türk devletler ...

Uygur Türklerinin Dinî Kültürü Ve İslâm Medeniyeti’ne Katkıları

Uygur Türklerinin Dinî Kültürü Ve İslâm Medeniyeti’ne Katkıları

Yrd. Doç. Dr. Nur Ahmet Kurban Özet Önceleri Hun İmparatorluğu (M. Ö. 220-M.S. 2016) ve Göktürk Devleti (551-745) gibi güçlü Türk devletleri içerisinde boy gösteren Uygurlar’ın en ...

Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Hazin Bir Göç Hikâyesi

Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Hazin Bir Göç Hikâyesi

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL Özet Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurlardan bazıları Çin'in baskısı nedeni ile 1961 yılında vatanlarını terk etmek zorunda kalmıştır. Bu kafile önce Afgan ...

Eski Türk Devletlerinin Destanlarına Göre Kurttan ve Ağaçtan Türeme

Eski Türk Devletlerinin Destanlarına Göre Kurttan ve Ağaçtan Türeme

Yrd. Doç. Dr. Zekiye TUNÇ  öğr. Yıldız AKBULUT  Özet Destanlar, tarihi olayları aydınlatmada başvuracağımız kaynaklar içerisinde sayılabilirler. Bu tür eserlerde kavim isimlerine y ...

You Are Here: Home » Uygur Tarihi, Kültürü ve Edebiyatı (Page 6)

Tüm Yönleriyle Doğu Türkistan Gerçekleri 1 Türkçenin Diriliş Hareketinden alıntıdır

DOĞU TÜRKİSTAN'IN GEÇMİŞİ Doğu Türkistan topraklarının, Türklerin elinden çıkıp tamamen Çinlilerin eline geçmesinin üzerinden bugün tam 69 yıl geçti. Doğu Türkistan Türklüğü için 1 Ekim kara bir gündür. Kardeşlerimizin yasına ortak olmak, onların üzüntüsünü bölüşmek, onların sesine ses olabilmek için yazımızı özellikle bugün yayınlamayı amaç edindik. Konuyu yakından izleyenler bilir ancak biz yine de Doğu T ...

Read more

Doğu Türkistan sorunu ve kökeni

Yücel TANAY Türkiye’deki Çinseviciler ve İşgalci Çin’in kiralık Kalemşörleri ile bazı masa başı Gazetecileri ve bir kısım cahil ve nadan boş kafalı sözde yazar çizer takımı, bu ülkede yaşayan Türklerin Çin’in İşgal,zulüm ve soykırımlarına karşı tepki ve başkaldırı eylemlerini ve diasporada yaşayan Doğu Türkistan Türklerinin ve onların kurdukları Kurum ve Kuruluşlarının barışçıl ve yasal faaliyetlerini ABD g ...

Read more

Divan’ül Lügati’t Türk için öldürülen Bilim Adamları

Dr. Fahri Solak (Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi) Kaşgarlı Mahmud’un kaleme aldığı meşhur eseri Divanü Lügati’t Türk’ü tercüme etmek isteyen çok sayıda Türk bilim adamı Rus ve Çinliler tarafından öldürüldü. İşte Rus ve Çinliler tarafından katledilen Türk bilim adamları… Dünya üzerinde bir kitap, basımı için bu kadar çok sayıda bilim adamının can vermesine sebep olmamıştır. Bu kitabın ismi; Divanü Lügati’ ...

Read more

Turar Kocomberdivey’in “Kölçüktögü Ay” Adlı Eserindeki Taklidî Kelime Dünyası Üzerine

Cansu TAPTAP Özet Bir dilin söz varlığı içerisinde önemli bir yer tutan taklidî kelimeler, tabiatta var olan seslerin taklit edilmesiyle  uluşturulmaktadır. Tabiatta bulunan canlı veya cansız varlıklara ait seslerin taklidi, tasvir esasına dayanmaktadır. Taklidî kelimeler, dilin zenginliğini yansıtması açısından önem taşır. Bu kelimeler, diğer Türk dillerinde olduğu gibi Kırgız Türkçesinde de yaygın bir biç ...

Read more

Rusya ile Çin arasında Doğu Türkistan

Rusya ile Çin arasında Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti’nin Yıkılışı (1934–1949) Doğu Türkistan’da ikinci defa bağımsız bir devletin kurulmasının, Batı Türkistan toprakları üzerindeki hakimiyetini etkileyeceğini düşünen Rusya, bu devletin derhal imha edilmesi yönünde girişimlerde bulunmuştur. Doğu Türkistan’da ikinci defa bağımsız bir devletin kurulmasının, Batı Türkistan toprakları üzerindeki hakimiyetini ...

Read more

Uzaklardaki sevdamız Ata Yurdumuz Doğu Türkistan

Doğu Türkistan’ım!       Ana yurdum, baba ocağım, doğduğum, aleme gözümü açtığım topraklarım… Aşkım, hayalim, hedefim… Türklük dünyamın, Muhammed ümmetimin kutsal beldesi   … Uzaklardaki sevdam, kardeşlerimin mekanı, canım, damarlardaki kanım, tabiiyetim, herşeyim… Sen ki; ilk Müslüman Türk Hakanı Saltuk Buğra Han’ın, “Divan-I Lügat-it- Türk” adlı ilk Türkçe sözlüğümüzü yazan, ilk Türk dil bilgini Kaşg ...

Read more

Jia Gu Wen yazısı ile bazı kavramların gösterimi ve değişimi üzerine birdeğerlendirme

Feyzullah UYGUR Özet Terim dille ifade edilir ve alfabeyle yazıya geçirilir. İdeogram veya kavram yazı sistemine ait olan Çince karakterler, bir kaç bin yıllık uzun bir tarihi serüveni içerisinde tedricen, niteliksel ve niceliksel yönünden pek çok değişim ve gelişim geçirmiştir. Resim veya çizimler ise Çince karakterlerin başlangıcını teşkil eder. Üç bin yıl önce oluşmaya başlayan ve günümüze kadar kullanıl ...

Read more

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top