• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
Yönetim ve siyaset alanındaki bir klasik temel eser esasında belediye başkanlarına tavsiyeler: Kutadgu Bilig’e dair analiz

Yönetim ve siyaset alanındaki bir klasik temel eser esasında belediye başkanlarına tavsiyeler: Kutadgu Bilig’e dair analiz

Sümeyye ÇAKICI ÖZET Kutadgu Bilig, 1069-1070 yılları arasında Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. Politika ve yönetim alanındaki en önemli klasik eserlerden biridir. Devlet ve ...

Kutadgu Bilig’de mutluluk ile ahlak ilişkisi

Kutadgu Bilig’de mutluluk ile ahlak ilişkisi

Sümeyye ÇAKICI ÖZET Bu çalışma, m.s 1019 – 1077 yılları arasında yaşamış olan Yusuf Has Hacib’in Türk dili ve edebiyatı tarihinde temel bir eser kabul edilen Kutadgu Bilig (Kutlu k ...

Kutadgu Bilig’de bulunma hâli ekinin fonksiyonları

Kutadgu Bilig’de bulunma hâli ekinin fonksiyonları

Dr. Sibel BAYRAKTAR Orta Türkçe dediğimiz, X-XV. yüzyıllar arasını kapsayan dönem Türklerin Orta Asya bozkırlarında İslâmla buluşup, yepyeni bir ilim ve kültür dairesine girdik- le ...

Kutadgu Bilig’de “adâlet” değeri

Kutadgu Bilig’de “adâlet” değeri

Prof. Dr. M. Muhsin KALKIŞIM Özet 11. yüzyılda Yûsuf Has Hâcib tarafından kaleme alınan Kutadgu Bilig’deki temsilî şahsiyetlerin başında gelen hükümdar Kün Toğdı (Güneş Doğdu), “ad ...

Kutadgu Bilig’deki dörtlükler üzerine

Kutadgu Bilig’deki dörtlükler üzerine

  Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya Eski Türk şiiri denilince, Türkiye' de genellikle halkımızın eski Türkçe dediği, Arap haıfleri ile yazılmış metinler, mısralar, beyitler, kıt' ...

Kutadgu Bılıg’te insan ve kamil insan

Kutadgu Bılıg’te insan ve kamil insan

Dr. Mehmet AKGÜN ÖZET Biyolojik, psikolojik ve sosyolojik bir varlık olarak insan, kendisiyle, çevresiyle ve tabiatla yetinmeyen bir varlıktır. İnsan, ilimle, felsefeyle, teknikle, ...

Kutadgu Bilig’de ne soru sözcüğü ve kullanımları

Kutadgu Bilig’de ne soru sözcüğü ve kullanımları

Prof. Dr. Engin Çetin Özet On birinci yüzyıl İslamî dönem Türkçe metinlerin en önemlilerinden biri olan Kutadgu Bilig, dil ve edebiyat malzemesi olmanın yanı sıra dönemin toplumsal ...

Kutadgu Bilig’de Türk yemek adabı ve kültürü

Kutadgu Bilig’de Türk yemek adabı ve kültürü

Arş. Gör. Fatih KAYA Prof. Dr. Erdal AKPINAR ÖZET Yaklaşık beş bin yıllık bir mazisi olan ve dünyanın dört bir yanına dağılarak, farklı adlarla birçok devlet kuran Türk milleti, ze ...

Kutadgu Bilig’de geçen “Bayat” kelimesinin anlamı ve kavram alanı

Kutadgu Bilig’de geçen “Bayat” kelimesinin anlamı ve kavram alanı

Dr. Ridvan Öztürk Özet: Kutadgu Bilig'de Tanrı'yı ifade eden ve en çok kullanılan kelimelerden birisi "Bayat" tır. "Bayat" İslami inanışın getirdiği alıntı bir kelime olmadığı için ...

Kutadgu Bilig’deki sanı edatı üzerine

Kutadgu Bilig’deki sanı edatı üzerine

Prof. Dr. Vahit Türk Dr. Uluhan Özalan Özet Medeniyet tarihimizin en önemli eserlerinden bir olan Kutadgu Bilig bugüne kadar birçok çalışmaya konu olsa da zengin bir içe- riğe sahi ...

Kültürel kavramlaştırma ve Kutadgu Bilig’de kuş tasvirleri

Kültürel kavramlaştırma ve Kutadgu Bilig’de kuş tasvirleri

Doç. Dr. Adnan Rüştü KARABEYOĞLU Arş. Gör. Asu ERSOY Özet Dilin çeşitli seviyelerinde karşılaşılan metafor, metonimi, benzetme gibi tasvirî dil kullanımları idrâk dil bilim açısınd ...

You Are Here: Home » Çin’in Uygur Politikası

Tutuklu Uygur Şairi Abduqadir Jalalidin’in “Dönüşüm Yok” Şiiri Hakkında

Dr. Mağfiret Kemal Bilindiği gibi Doğu Türkistanlı şair, eğitimci, düşünür ve bilim adamı Prof. Dr. Abduqadir Jalalidin (Abdülkadir Celaleddin), 29 Ocak 2018 yılından beri Çin hükümetinin insanlık dışı, hukuksuz yöntemlerle yaşama hakkı elinden alınan milyonlarca Uygur Türkü gibi toplama kampında veya hapiste tutuklu bulunmaktadır. O günden bugüne haber alınamayan profesörden yakın zamanda özgür dünyaya bir ...

Read more

İpek, İpek yolu, İşgal, Asimilasyon ve Soykırım

Prof. Dr. Alimcan İNAYET Özet Çin yönetiminin Doğu Türkistan’da gerçekleştirmekte olduğu soykırım, güç merkezlerinin oyunu ya da projesi diyerek göz ardı edilecek veya görmezden gelinecek bir durum değildir. Bu her şeyden önce Türk dünyasını, Türklüğü ilgilendiren bir durumdur. Bugün medyaya yansıyanlar vahşetin görünen tarafıdır. Çin toplumunun ve kültürünün doğasını anlamayan kişilerin bu realiteye inanma ...

Read more

Çin’in ülküsü, soykırım mağduru Doğu Türkistanlılar ve hayal kırıklığı

Prof. Dr. Abdürreşit Celil KARLUK Giriş Türkistan uzun süren iç kargaşa ve dış saldırı sonucunda, 1884 yılında Rus ve Çin kuvvetlerince tamamen işgal edilmiştir. Bu işgal, önce Türkistanlılar arasında suni fi ziki sınırları çizmiş; daha sonra işgal kuvvetlerinin güttükleri ısrarcı ve dayatıcı politikalarının Türkistanlılar arasında sosyal, kültürel ve psikolojik ayrışmaları da yarattığı görülmüştür. Türkist ...

Read more

İnsani güvenlik kavramı çerçevesinde Çin’in Doğu Türkistan’a yönelik politikaları

Ar. Gör. Dr. Elif YILDIRIM Özet İnsani güvenlik kavramı en geniş anlamıyla insan hayatının ve saygınlığının korunmasını ifade etmektedir. Bu yaklaşımın odak noktasında bireyin kritik ve yaygın tehditlerden korunması yer almaktadır. Tehditler insan kaynaklı olabileceği gibi doğa olayları sebebiyle de meydana gelebilmektedir. Bu tehlikelerin devlet içinde veya dışında olması ile doğrudan veya yapısal olması a ...

Read more

Çinlilik ve Çin’de ötekiler

  Haşim KARA Kişinin gerek kendini gerekse de ötekilerini tanıma ve tanımlama aracı olan kimlik, önce algılama ve akabinde bir inşa sürecini kapsar. Bu süreç içerisinde kimlik sadece tanıma ve tanımlama değil, tanınma aracına da dönüşür. Birey bu süreçte kendi kimliğini inşa ederken, içinde yaşadığı toplumun kültürel yapısından da etkilenir. Bireysel kimlik ile başlayan inşa süreci, grup kimliği, etnik ...

Read more

“Hsi-Yü” olarak Çin Türkistani’nin tarihî sinirlanmasi ve tarihî önemi

Dr. MUHADDERE N. ÖZERDİM Çin Türkistanı'nın tarihî, -coğrafî durumu dolayısiyle gayet karışık bir manzara gösterir. Birçok milletler burada hâkimiyet için mücadele etmişler, birbiri arkasına küçük büyük imparatorluklar kurulmuş ve muhtelif medeniyetler burada birbiriyle temasa gelmiştir. Böylece, tarihî sınırlar —tabiî sınırlar dışında—zaman zaman değişmiş ve birçok devletlerin hâkimiyet bölgeleri içinde ka ...

Read more

Çin halk cumhuriyeti merkezli Tayvan, Tibet ve Doğu Türkistan sorununun Amerika-Çin ilişkilerine yansıması

Dr. Fulya KÖKSOY Özet İki kutuplu dünya düzeninin sona ermesiyle uluslararası sistem, değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. Bu noktada başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) liderliğinde tek kutuplaşma eğilimi gösteren uluslararası sistem, zaman içerisinde çok kutuplu bir yapıya evrilmeye başlamıştır. Bu çok kutuplu yapı içerisinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) “Yükselen Bir Güce” dönüştüğü görülme ...

Read more

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top