• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
You Are Here: Home » Çin Araştırmaları Enstitüsü (ÇİNARE)

Çin Araştırmaları Enstitüsü (ÇİNARE)

Türkiye’de 10 yıldır aktif çalışmalar yapmakta olan Uygur Akademisi bünyesinde 09 Kasım 2019 tarihinde Çin Araştırmaları Enstitüsü (ÇİNARE) kurulmuştur.

Uygur Akademisi Yönetim Kurulu 09 Kasım 2019 tarihinde toplanarak, Uygur Akademisi tüzüğünün 3. maddesi (3) bendine göre Çin Araştırmaları Enstitüsü kurmaya karar verilmiştir. Akademi Başkanı Prof. Dr. Alimcan İnayet’in onayı ile Dr. Ferhat Kurban Tanrıdağlı Çin Araştırmaları Enstitüsü Müdürü olarak tayin edilmiştir.

Çin Araştırmaları Enstitüsünün yönetmeliği ikinci bölümü 5. maddesinde Enstitünün amaçları şu şekilde belirtilmiştir:

Enstitünün Amaçları:

Çin’in tarihi, siyasal, ekonomik ve toplumsal yapısı, dünya ekonomisi ve siyasetindeki yeri , Türk-Çin ilişkilerinin tarihi ve güncel boyutları, Çin’in geleneksel Türkistan ve Türkiye politikaları, Bir Kuşak Bir Yol Projesinin tarihi ve güncel boyutları, bu projenin Türkiye ve Türk dünyası için ne anlama geldiği gibi konularda araştırmalar yaparak, Çin ile ilgili ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmak, yapılan araştırma  ve çalışmaları yakından takip etmek, ilgili kurum ve kişilerle işbirlikleri ve ortak çalışmalar yaparak Çin ile ilişkilerin doğru yönetilmesine katkıda bulunmak;

Türkiye-Çin ilişkilerini siyasi, ekonomik, tarihi ve kültürel temelde değerlendiren çalışmalarla Çin ile ilgili sağlıklı, isabetli ve istikrarlı Devlet Politikasının üretilmesine, Türkiye Cumhuriyeti devletinin âlî menfaatlerinin korunmasına, ülkemizin caydırıcılığının güçlenmesine, saygınlığının artmasına hizmet etmek, Türkiye’nin Çin ile yapacağı gelecek işbirliklerinin ülkemiz lehine yönetilmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak, bu konularda raporlar hazırlamak, uzman yetiştirmek ve danışmanlık hizmetleri vermektir.”

Enstitü bünyesinde 7 kişilik yönetim kurulu, çeşitli akademik kuruluşlardan akademisyen ve araştırmacıların yer aldığı 15 kişilik Bilim – Danışma kurulu ve 5 kişilik çalışma gurubu bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu:

Danışman: Prof. Dr. Alimcan İnayet

Başkan: Dr. Ferhat Kurban Tanrıdağlı

Üyeler:

Dr. Şevket Nasir

Dr. Gülzadem Tanrıdağlı

Dr. Nimet Kaşgarlı

Abdulhamit Karahan


UYGUR AKADEMİSİ ÇİN ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uygur Akademisi Çin Araştırmaları Enstitüsünün amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uygur Akademisi Çin Araştırmaları Enstitüsünün amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Uyur Akademisi Başkanını,

b) Danışma Kurulu: Enstitütün Danışma Kurulunu,

c) Enstitüt: Uygur Akademisi Çin Araştırmaları Enstitüsünü,

ç) Müdür: Enstitü Müdürünü,

d) Akademi: Uygur akademisini,

e)Akademi Yönetim Kurulu: Uygur Akademisi Yönetim Kurulunu,

h) Yönetim Kurulu: Enstitüt Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Enstitünün Amaçları, gerekçeler ve Faaliyet Alanları

Enstitütün amaçları

MADDE 5 – (1) MADDE 5 – (1) Enstitütün amaçları; Çin’in tarihi, siyasal, ekonomik ve toplumsal yapısı, dünya ekonomisi ve siyasetindeki yeri , Türk-Çin ilişkilerinin tarihi ve güncel boyutları, Çin’in geleneksel Türkistan ve Türkiye politikaları, Kuşak Yol projesinin tarihi ve güncel boyutları, bu projenin Türkiye ve Türk dünyası için ne anlama geldiği gibi  konularda araştırmalar yaparak Çin ile ilgili ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmak , yapılan araştırma  ve çalışmaları yakından takip etmek, ilgili kurum ve kişilerle işbirlikleri ve ortak çalışmalar yaparak  Çin ile ilişkilerin doğru yönetilmesine katkıda bulunmak; Türkiye-Çin ilişkilerini siyasi, ekonomik, tarihi ve kültürel temelde değerlendiren çalışmalarla Çin ile ilgili Sağlıklı, İsabetli ve istikrarlı Devlet Politikasının üretilmesine, Türkiye Cumhuriyeti devletinin âlî menfaatlerinin korunmasına, ülkemizin caydırıcılığının güçlenmesine, saygınlığının artmasına hizmet etmek,Türkiye’nin Çin ile yapacağı gelecek işbirliklerinin ülkemiz lehine yönetilmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak, bu konularda raporlar hazırlamak, uzman yetiştirmek ve danışmanlık hizmetleri vermektir.

Gerekçeleri

Madde 6-(1) İkili ilişkilerde sağlıklı ve dengeli politika yürütebilmek, işbirliğinde başarılı olabilmek için muhatap hakkında fikir sahibi olmak, fikir sahibi olmak için ise bilgi sahibi olmak gerekir.

2)Türk – Çin ilişkileri İnsanlığın en eski ikili ilişkilerinden biridir. Zira tarihi komşulardır. Dolayısıyla Türk-Çin arasındaki ikili ilişkilerde bilinçli olmak tarihten beri her iki taraf için hayatı önem taşımaktadır.

Çin geleneksel olarak bu konuda dersine iyi çalışmış, her zaman her şartta Türkistan ve Türkiye Politikası var olmuştur.

Türkiye olarak bu yöndeki çalışmaların henüz yeterli olmadığı görülmektedir.

Faaliyet Alanları

MADDE 7 – (1) Enstitüt 5 inci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Çalışma konuları ile ilgili araştırma yapmak, bunları Türkçe ve yabancı dillerde yayımlayarak ulusal ve uluslararası kamuoyunun bilgisine sunmak.

b) Ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, kongre, sempozyum, kolokyum, seminer, panel ve benzeri faaliyetleri gerçekleştirmek.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda sertifika, kurs ve benzeri programlar düzenlemek.

ç) Merkez bünyesinde oluşturulacak birimler aracılığıyla projeler yapmak.

d) Enstitüte ait süreli yayınlar hazırlamak.

e) Üniversitelerin akademik birimlerinin de katkısıyla 5 inci maddede belirtilen konularda ortak çalışmalar yürütmek.

f) İhtiyaçları doğrultusunda kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmetleri vermek.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde, diğer üniversiteler ile kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

ğ) Enstitünün amaçları ile ilgili olan diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Enstitünün Yönetim Organları ve Görevleri

Enstitünün yönetim organları

MADDE 8 – (1) Enstitünün yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 9 – (1) Müdür; Başkanın teklifi, Akademi Yönetim kurulunun onayı ile yönetim kurulu asil üyeleri içinden ve özel ihtiyaç durumunda akademi üyeleri içinden üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdüre yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdürün teklifi ve Akademi Yönetim kurulunun  onayı ile Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür Yardımcısının görev süresi de üç yıldır. Müdürün görevi bittiğinde Müdür Yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine vekalet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 10 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik yıllık faaliyet planını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.

e) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür önerisi, Başkanın onayı Akademi üyeleri arasından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır. Müdür ihtiyaç halinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Enstitü çalışma programını hazırlamak, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek ve Müdüre sunmak.

b) Enstitü proje ve araştırma gruplarını oluşturmak ve çalışmaları değerlendirmek.

c) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda işbirliği yapılacak Üniversite birimleri, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik esasları tespit ederek Müdüre sunmak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Müdüre sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Akademinin ya da istekleri halinde diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile Enstitü ilgili konularda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında görev yapan yerli/yabancı uzman kişiler arasından, Müdürün teklifi ve Başkanın onayı ile üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu azami on beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür Danışma Kuruluna başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için yaptıkları değerlendirmeleri Müdüre aktarmak.

b) Enstitünün amaçları çerçevesinde görüş ve önerilerini Müdüre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çin Araştırmaları Enstitüsü Yönetim kurulu yürütür.


Çin Araştırmaları Enstitüsü İrtibat Bilgileri: 

Adres: İzzettin Çalışlar Caddesi. No: 55, Kat: 2, Ofis No: 5, Posta Kodu: 34180, Bahçelievler, İstanbul

Not: Ofisimiz İncirli Metrobüs Durağı veya Bakırköy Metro İstasyonuna yakındır.

Mobile: +90 – 532 344 98 70 (Başkan: Dr. Ferhat Kurban Tanrıdağlı)

Telefon: +90 – 212 589 76 67

E-mail: cinare.ics@gmail.com

Web: www.cinare.org (Yapım aşamasındadır)

Web: www.sinoturknews.org (Enstitü Yayın Organı)

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top