• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
Eski Uygur Metinlerinde Fizyoloji ve Maṇḍala

Eski Uygur Metinlerinde Fizyoloji ve Maṇḍala

Doç. Dr. Hacer TOKYÜREK Özet Budist Uygur metinleri dinî metinler olduğu için bu metinler pek çok anlamsal değer ifade eder. Eski Uygur metinlerinde mandal ve tilgen kelimeleri bul ...

Uygur Metinlerinde Yılan

Uygur Metinlerinde Yılan

Dr. Ümit Özgür DEMİRCİ ÖZET Orta Asya’da bozkır hayatı yaşayan Türklerin hayatlarında hayvanlar önemli bir yer tutmuştur. Türk menşeli olduğu düşünülen 12 hayvanlı takvim, her biri ...

Divanü Lugati’t-Türk ve Budist Uygur metinlerinde ortak birkaç sözcük üzerine

Divanü Lugati’t-Türk ve Budist Uygur metinlerinde ortak birkaç sözcük üzerine

Dr. Ersin TERES ÖZET Bu bildiride Divanü Lugati’t-Türk ve Budist Uygur Metinleri söz varlığı bakımından karşılaştırılmış, Divanü Lugati’t-Türk’deki sözvarlığının yaklaşık % 10’unun ...

Uygur dönemi Budist Sūtralarda yer alan ançulayu ärür mäniŋ äşidmişim ifadesi üzerine

Uygur dönemi Budist Sūtralarda yer alan ançulayu ärür mäniŋ äşidmişim ifadesi üzerine

Dr.Hasan İSİ Özet Eski Uygur Türkçesi, özellikle Uygur rahiplerinin Budizm ve Manihaizm temelli öğretiler çerçevesinde geliştirdikleri dinî terminolojinin somut örneklerinin verild ...

Tantrik Türk Budizmi’nde Mantra ve Dhāraṇī kavramları üzerine

Tantrik Türk Budizmi’nde Mantra ve Dhāraṇī kavramları üzerine

Dr. Hasan İSİ Özet Tibet Budizmi, temeli Tibet coğrafyasında atılan ancak zamanla Çin ve Hindistan gibi ülkelere ulaşan Budizm’in Vajrāyana mezhebine dayanan bir öğretidir. Budizm’ ...

Eski Uygur Türkçesi Budist metinlerinde kadın anlayışı ve etkileri

Eski Uygur Türkçesi Budist metinlerinde kadın anlayışı ve etkileri

Arş. Gör. Nurdan Besli Özet: İ.Ö. 600 yılında Hindistan’da kurulmuş olan Budizmin Türkler tarafından kabul edilmesinin ardından bu inanç doğrultusunda birçok eser vücuda getirilmiş ...

Budist Uygur metinlerinde ‘Teŋri’ sözü

Budist Uygur metinlerinde ‘Teŋri’ sözü

Doç. Dr. Hacer TOKYÜREK Özet Budist Uygur metinlerindeki t(e)ŋri sözü, Tanrı hayat şeklini ve Budizm’deki Tanrıları ifade etmekle birlikte Buddha’nın sıfatı olan t(e) ŋri t(e)ŋrisi ...

Eski Uygur Türkçesi Metinlerinde Metamorfoz

Eski Uygur Türkçesi Metinlerinde Metamorfoz

Yard. Doç. Dr. Murat Elmalı Özet: Eski Uygur Türkçesi, Türk dilinin ve edebiyatının çeşitli ürünlerinin hemen hemen ilk örneklerinin verildiği dönemdir. Bu dönemde Maniheizm ve Bud ...

Karahanlılar ve İslam’ın yayılmasındaki katkıları

Karahanlılar ve İslam’ın yayılmasındaki katkıları

Dr. Ali b. Salih el-Muheymid Çeviri: Ali AKSU Giriş Abbâsî hilafetinden bağımsızlıklarını ilan edenler ve İslam dünyasının doğusunda veya batısında ortaya çıkan devletler, inceleme ...

Eski Uygur Türkçesinde “Kötülük Bildiren” kavramlar üzerine

Eski Uygur Türkçesinde “Kötülük Bildiren” kavramlar üzerine

Öğr. Gör. Hüsnü Çağdaş ARSLAN Özet Manihaist ve Budist dönem Eski Uygur Türkçesi metinleri ve onlar üzerine yapılmış kaynak niteliğindeki çalışmalar göz önüne alınarak “kötülük bil ...

Karahanlılar döneminde Sultan ve Devlet adamları etrafında oluşan Edebî çevreler

Karahanlılar döneminde Sultan ve Devlet adamları etrafında oluşan Edebî çevreler

Dr. Mutlu Melis ÖZGERİŞ Özet İslamiyet’in kabulünden sonra eski Türk kültürünü ve İslami kültürü sentezleyerek Türk tarihinde yeni bir dönem başlatan Karahanlılar (840- 1212) zaman ...

You Are Here: Home » Türk Dünyası

Tantrik Türk Budizmi’nde Mantra ve Dhāraṇī kavramları üzerine

Dr. Hasan İSİ Özet Tibet Budizmi, temeli Tibet coğrafyasında atılan ancak zamanla Çin ve Hindistan gibi ülkelere ulaşan Budizm’in Vajrāyana mezhebine dayanan bir öğretidir. Budizm’e tepki olarak Bön dini ile Şamanist unsurların sentezlenmesi sonucu ortaya çıkan Tibet Budizmi, kökeni Buda’ya mal edilen konuşmalardan oluşan Tantra’lara önem vermektedir. Tantrik Budizm, Ezoterik Budizm ya da Gizli Budizm olara ...

Read more

Yenisey yazıtlarında geçen unvanlar ve unvan niteleyicileri

 Prof. Dr. Erhan AYDIN Özet Yenisey yazıtları, Yenisey Irmağı boyunca bulunan, bugün toplam sayısı 250’ye yaklaşan yazıtlardır. Bu yazıtların neredeyse tamamının ortak özelliği tarihsel olaylardan çok, yazıt kahramanının yaptığı işlerden, neden öldüğünden söz edilip kahramanın ağzından aile bireylerine, yurda, göğe ve güneşe özlem anlatılmış olduğu için Türk dili uzmanlarının dışındaki araştırmacıların ilgi ...

Read more

Batur Tanrıkut’tan (Mete’den) Atatürk’e Türklük üzerine

Doç. Dr. Vâris Abrurrahman ÇAKAN Özet Bu araştırmada Türklerin yaratılış amacından hareketle Türklerin uzun tarihi süreç içinde Tanrı’nın kendilerine yüklemiş olduğu zalimlere karşı güçsüzlerin ve haklıların yanında olmak, yeryüzünde Tanrı adına adaletin ve düzenin koruyucuları olmaktan ibaret kutsal görevi yerine getirmek için yaptığı mücadeleleri, bu süreç içinde kurdukları Hun, Göktürk, Uygur, Karahanlı, ...

Read more

Türklerde Nevruz’un yeri ve önemi

Doç. Dr. Yusuf Ziya BİLDİRİCİ GİRİŞ Toplumsal kültürün başat örneklerinden olan bayramlar millî ve dinî özellikleriyle milletlerin yaşamlarında etkin bir şekilde kutlanmıştır. Millî kimliğin oluşturulmasında ve sürdürülmesinde bayramların önemi yadsınamaz. Tarih boyunca milletler millî varlıklarını ortaya koymak için çeşitli motifler geliştirirler ve kültürel unsurlarla yerlerini alırlar. Bu bağlamda, Türk ...

Read more

Uygur atasözleri ve deyimlerinde geçen Çince alıntılar üzerine

Prof. Dr. Alimcan İNAYET Özet Türklerin Çinlilerle olan tarihî, siyasi, iktisadî ve kültürel ilişkileri çok eskilere dayanır. Bu ilişki Hun döneminden başlayarak Göktürk ve Uygur dönemi boyunca devam etmiştir. Uygurlar 9. yüzyılın ortalarında eski yurtları olan Doğu Türkistan topraklarına gelip yerleştikten sonra, özellikle Çinliler 19. yüzyılda bu bölgeyi işgal ettikten sonra da sürdürülen bu ilişkilerin h ...

Read more

Arap kaynaklarında Dokuz-Oğuzlar

Nagihan Doğan Ortaçağ İslâm yazını, sadece İslâm coğrafyası ve toplulukları hakkında değil, aynı zamanda müslümanlarla ekonomik, kültürel ve siyasî ilişkileri olan ya da İslâm fetih hareketlerinden etkilenen bölgelerin gerek İslâm öncesi gerekse İslâm sonrası dönemdeki dinî, kültürel ve siyasî durumları hakkında bilgi veren farklı türde çalışmalar ihtiva eder. Bu coğrafyalardan biri de, Türk topluluklarının ...

Read more

Türk Orta Asyasında Budizm

Hans J. KLIMKEIT Çeviren: Mehmet T. BERBERCAN ÖZET Bu makalede, Türk Orta Asyasına yayılarak Türk kitleleri tarafından benimsenmiş bir inanç sistemi olan Budizm ele alınmış ve bu inanç sisteminin tarihî süreç içinde, Türk dili ve kültürü üzerinde oluşturduğu etkiler çeşitli yönleriyle ortaya konulmuştur. Türk Budist edebiyatının nitelikleri ve geçirdiği gelişim süreci belirtilerek Budizm’in İslamiyet öncesi ...

Read more

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top