• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
Eski Uygur Metinlerinde Fizyoloji ve Maṇḍala

Eski Uygur Metinlerinde Fizyoloji ve Maṇḍala

Doç. Dr. Hacer TOKYÜREK Özet Budist Uygur metinleri dinî metinler olduğu için bu metinler pek çok anlamsal değer ifade eder. Eski Uygur metinlerinde mandal ve tilgen kelimeleri bul ...

Uygur Metinlerinde Yılan

Uygur Metinlerinde Yılan

Dr. Ümit Özgür DEMİRCİ ÖZET Orta Asya’da bozkır hayatı yaşayan Türklerin hayatlarında hayvanlar önemli bir yer tutmuştur. Türk menşeli olduğu düşünülen 12 hayvanlı takvim, her biri ...

Divanü Lugati’t-Türk ve Budist Uygur metinlerinde ortak birkaç sözcük üzerine

Divanü Lugati’t-Türk ve Budist Uygur metinlerinde ortak birkaç sözcük üzerine

Dr. Ersin TERES ÖZET Bu bildiride Divanü Lugati’t-Türk ve Budist Uygur Metinleri söz varlığı bakımından karşılaştırılmış, Divanü Lugati’t-Türk’deki sözvarlığının yaklaşık % 10’unun ...

Uygur dönemi Budist Sūtralarda yer alan ançulayu ärür mäniŋ äşidmişim ifadesi üzerine

Uygur dönemi Budist Sūtralarda yer alan ançulayu ärür mäniŋ äşidmişim ifadesi üzerine

Dr.Hasan İSİ Özet Eski Uygur Türkçesi, özellikle Uygur rahiplerinin Budizm ve Manihaizm temelli öğretiler çerçevesinde geliştirdikleri dinî terminolojinin somut örneklerinin verild ...

Tantrik Türk Budizmi’nde Mantra ve Dhāraṇī kavramları üzerine

Tantrik Türk Budizmi’nde Mantra ve Dhāraṇī kavramları üzerine

Dr. Hasan İSİ Özet Tibet Budizmi, temeli Tibet coğrafyasında atılan ancak zamanla Çin ve Hindistan gibi ülkelere ulaşan Budizm’in Vajrāyana mezhebine dayanan bir öğretidir. Budizm’ ...

Eski Uygur Türkçesi Budist metinlerinde kadın anlayışı ve etkileri

Eski Uygur Türkçesi Budist metinlerinde kadın anlayışı ve etkileri

Arş. Gör. Nurdan Besli Özet: İ.Ö. 600 yılında Hindistan’da kurulmuş olan Budizmin Türkler tarafından kabul edilmesinin ardından bu inanç doğrultusunda birçok eser vücuda getirilmiş ...

Budist Uygur metinlerinde ‘Teŋri’ sözü

Budist Uygur metinlerinde ‘Teŋri’ sözü

Doç. Dr. Hacer TOKYÜREK Özet Budist Uygur metinlerindeki t(e)ŋri sözü, Tanrı hayat şeklini ve Budizm’deki Tanrıları ifade etmekle birlikte Buddha’nın sıfatı olan t(e) ŋri t(e)ŋrisi ...

Eski Uygur Türkçesi Metinlerinde Metamorfoz

Eski Uygur Türkçesi Metinlerinde Metamorfoz

Yard. Doç. Dr. Murat Elmalı Özet: Eski Uygur Türkçesi, Türk dilinin ve edebiyatının çeşitli ürünlerinin hemen hemen ilk örneklerinin verildiği dönemdir. Bu dönemde Maniheizm ve Bud ...

Karahanlılar ve İslam’ın yayılmasındaki katkıları

Karahanlılar ve İslam’ın yayılmasındaki katkıları

Dr. Ali b. Salih el-Muheymid Çeviri: Ali AKSU Giriş Abbâsî hilafetinden bağımsızlıklarını ilan edenler ve İslam dünyasının doğusunda veya batısında ortaya çıkan devletler, inceleme ...

Eski Uygur Türkçesinde “Kötülük Bildiren” kavramlar üzerine

Eski Uygur Türkçesinde “Kötülük Bildiren” kavramlar üzerine

Öğr. Gör. Hüsnü Çağdaş ARSLAN Özet Manihaist ve Budist dönem Eski Uygur Türkçesi metinleri ve onlar üzerine yapılmış kaynak niteliğindeki çalışmalar göz önüne alınarak “kötülük bil ...

Karahanlılar döneminde Sultan ve Devlet adamları etrafında oluşan Edebî çevreler

Karahanlılar döneminde Sultan ve Devlet adamları etrafında oluşan Edebî çevreler

Dr. Mutlu Melis ÖZGERİŞ Özet İslamiyet’in kabulünden sonra eski Türk kültürünü ve İslami kültürü sentezleyerek Türk tarihinde yeni bir dönem başlatan Karahanlılar (840- 1212) zaman ...

You Are Here: Home » Uygur Tarihi, Kültürü ve Edebiyatı

Karahanlılar döneminde Sultan ve Devlet adamları etrafında oluşan Edebî çevreler

Dr. Mutlu Melis ÖZGERİŞ Özet İslamiyet’in kabulünden sonra eski Türk kültürünü ve İslami kültürü sentezleyerek Türk tarihinde yeni bir dönem başlatan Karahanlılar (840- 1212) zamanında edebî geleneğin mevcut otorite çevresinde değer gördüğü ve geliştiği görülür. Özellikle Doğu Karahanlıların başkenti Kaşgar kültür merkezi durumuna gelir ve İslami - Türk edebiyatının ilk eserleri burada yazılır. Osmanlı Devl ...

Read more

Uygur Sineması ve Tanrıdağ Film Stüdyosu

Adile Abdulahat 1 Özet Bu makalede, Türkiye’de az bilinen Uygur sineması hakkında temel bilgiler verildi. Bu yolla, Uygur sinemasının ve Çin politikasını yansıtan Tanrıdağ Film Stüdyosu’nun geçmişi ve şimdisi, başarıları ve karşılaştığı sorunlar hakkında Türkiye akademisindeki okuyucular hem bilgilendirilmeye çalışıldı hem de akademisyenlerin Uygur ve Orta Asya ülkelerindeki iletişim konusuna eğilmeleri ger ...

Read more

Uygur resim sanatının üslup özellikleri

Prof.Dr. Yunus BERKLİ Özet Türk resim sanatının portre geleneğindeki ilk örnekleri Uygur döneminde karşımıza çıkmaktadır. Araştırmacıların tespit ettiği gibi, bu örnekler bir Uygur tipi olarak literatürdeki yerini almıştır. Ayrıca Portre geleneğindeki resimlerin ilk örneklerinin bu dönemde ortaya çıkması, Uygur resim sanatı ve bu sanata etki eden üslup özelliklerini daha detaylı inceleme zorunluluğunu ortay ...

Read more

1755-1949 Yılları arasında Doğu Türkistan

Doç. Dr. Yelda DEMİRAĞ ÖZET Sovyetler Birliği’nin yıkılması sonrasında Çin’in Doğu Türkistan’ı entegre etme politikaları batı’ya yani Orta Asya’ya açılımın, Orta Asya’da stratejik etki alanı kurma çabasının bir göstergesidir. Bu nedenle bölge aynı zamanda küresel güç mücadelesi içinde önemli bir yere sahiptir. Günümüzde Çin açısından bu denli önemli olan Doğu Türkistan bölgesi, geçmişte de aynı önemi taşımı ...

Read more

XVII-XVIII. Yüzyillarda Doğu Türkistan’da eğitim

Kadir Tuğ Özet Tarihsel olarak eğitim faaliyetlerine bakıldığında, özellikle kurumsal eğitimin ilk olarak tapınaklar ve ibadet kurumları etrafında örgütlendiği görülmektedir. Özellikle islamiyetin kabulu ile birlikte Türkler’de de eğitim ve diğer toplumsal faaliyetler ile dini faaliyetlerin iç içe sürdüğü söylenilebilir. Bu çalışma ile Türkler’in yaşadığı coğrafyalardan biri olan doğu Türkistan’da XVII-XVII ...

Read more

Uygur halk hekimliği uygulamalarında çay ve işlevleri

Dr. Tuğba GÖNEL SÖNMEZ Özet Geçmişi Şamanizm dönemi sağaltma pratiklerine kadar uzanan Uygur halk hekimliği, Uygur mutfak kültürü ile yakından ilişkili olup kişinin beslenme düzeni ve şeklinin esas alındığı “kuvvet nazariyesi” temelinde gelişmiştir. Uygur halk hekimliğine göre insan bedeni ateş, toprak, su ve havanın tesiri altındadır. Hastalıklar, insan vücudundaki “hılıt” (safra, kan, balgam ve sevda) den ...

Read more

Uygur makamlarının Uygur kültüründeki yeri

Tursuncan SAVUT UDMUŞ Çev. Aygüzel ABDUSELAM Uygur makamları, Uygur halkının kültür hazinesindeki paha biçilmez mücevher mahiyetinde olup çalışkan, yaratıcı ve sanatsever Uygur halkının akıl ve ferasetini, Uygur halkının tarihi geçmişini ve sosyal yaşamını şarkı, müzik, dans, şiir ve tiyatro aracılığı ile yansıtmaktadır. Bir başka ifadeyle “Uygur makamları yalnız müzik ile sınırlandırılan sanatsal bir form ...

Read more

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top