• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
Uygur Akademisi yeni dönemin ilk etkinliklerini yaptı

Uygur Akademisi yeni dönemin ilk etkinliklerini yaptı

10 Temmuz Cumartesi günü Uygur Akademisi Vakfı yoğun bir çalışma temposuyla yeni yönetim dönemini başlatmıştır. Sabah saat 10:00'da Vakıf Merkezinde Uygur Akademisi Genel Kurulu bi ...

Biz Olimpiyat Oyunlarının Pekin’de yapılmasına karşıyız!

Biz Olimpiyat Oyunlarının Pekin’de yapılmasına karşıyız!

Uygur Akademisi Vakfı Başkanı Dr. Ferhat Kurban Tanrıdağlı: "Biz Olimpiyat Oyunlarının Pekin'de yapılmasına karşıyız". 23 Haziran 2021 günü saat 11'de Dünya Uygur Kurultayı Vakfı'n ...

Âşık tarzı yer ile gök destanlarının İCRÂ bağlamında işlevselliği üzerine bir değerlendirme

Âşık tarzı yer ile gök destanlarının İCRÂ bağlamında işlevselliği üzerine bir değerlendirme

Dr. Öğr. Üyesi. Erhan ÇAPRAZ Özet Yer ve gök, Türk kozmogonisinde dikotomik tasavvurun temel unsurlarını teşkil etmektedir. Bu tasavvurun -tespit edebildiğimiz kadarıyla- ilk örnek ...

Kazakistan’da bir Uyguroloji uzmanı: Dr. Ruslan Arziyev

Kazakistan’da bir Uyguroloji uzmanı: Dr. Ruslan Arziyev

Dr. Mağfiret Kemal’ın moderatörlüğünde "Kazakistan'daki Uyguroloji Araştımaları" üzerine yapılan sohbetimizde, Kazakistan'da uzun yıllardır Uygur dili eğitimi alan eğitimci ve Uygu ...

Mitolojiden İzzeddin Hasanoğlu’na gök arketip

Mitolojiden İzzeddin Hasanoğlu’na gök arketip

Doç. Dr. Seyfettin ALTAYLI Özet İnsanlığın ilk inanç kodları mitolojik çağlardan itibaren başlamıştır. Tabiatta meydana gelen olaylar mitolojik çağ insanının bilincinde bunların gi ...

Eski Türklerin kutsal mezarları Kurganlar

Eski Türklerin kutsal mezarları Kurganlar

Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu Kurganların yayıldığı coğrafi alanlara bakıldığında, onların daha çok “bozkır kuşağı denilen bölgelerde yoğun olarak bulundukları görülür. Bu husus kurganla ...

Orta Asya’da X-XIII. Yüzyıllarda “Türk” adı üzerine bazı kayıtlar

Orta Asya’da X-XIII. Yüzyıllarda “Türk” adı üzerine bazı kayıtlar

Prof. Dr. Ömer Soner HUNKAN Özet Orta Asya'da "Türk" adı üzerine X. ve XIII. yüzyıllar arasına ait nümizmatik veriler ile İslami metinlerde yer alan bazı kayıtlarda bu dönemde "Tür ...

10. Asra kadar Afganistan’da Türk varlığı

10. Asra kadar Afganistan’da Türk varlığı

Dr. Ali Ahmetbeyoğlu Özet Afganistan, Orta Asya‟nın güneye açılan en önemli kapısı ve güneye Hindistan‟a inen yolların kesişme noktasıdır. Bu konumu Afganistan‟ı tarih boyunca çeşi ...

Türk kimliğini oluşturan ortak kültürel değerler

Türk kimliğini oluşturan ortak kültürel değerler

Doç. Dr. Osman Özkul Özet Bu araştırmada, Türk Kimliği ve Kültürünü oluşturan ortak motifler belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu konuda öncelikle, Türk kültünün en önemli kaynaklarınd ...

Orta–Asya Türk hukukunda “Töre” kavramı

Orta–Asya Türk hukukunda “Töre” kavramı

Yrd. Doç. Dr. Aybars PAMİR Özet Eski Orta-Asya Türk toplumunda büyük değer atfedilen “Töre”nin oluşumunda üç yoldan bahsedilebilir: Kağanlar tarafından konulan kurallar, Kurultayla ...

Türk yazı tarihi müzesi / Astana Kazakistan

Türk yazı tarihi müzesi / Astana Kazakistan

Prof. Dr. Salih DOĞAN Özet Yazı Tarihi Müzesi L.N. Gümilev Avrasya Milli Üniversitesinde 2003 yılında kurulmuştur. Müzenin temeli 2001 yılında Moğolistan’daki Kültigin kitabesinin ...

You Are Here: Home » Uygur Tarihi, Kültürü ve Edebiyatı

Kaşgarlı Mahmut’un Türkçe öğretim yöntemi

Yrd. Doç. Dr. M. Sani ADIGÜZEL Özet: Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lügâti’t-Türk adlı eserini, Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazar. Kendi ifadesine göre, eserine her Türkçe kelimeyi almaz. Sadece o gün için kullanılan kelimeleri alır. Bunu da eserinin daha kullanışlı olmasını istediği için yaptığını söyler. O, TürkçeArapça bir sözlük olan eserinde açıklamaları, hedef kitlesinin diliyle, Arapça yapar. Kelimele ...

Read more

11. Yüzyıl Müslüman Türk dünyasındaki din anlayışının Divanü lügati’t-Türk’teki yansımaları

  Yrd. Doç. Dr. Nuran YILMAZ Özet Milletlerin tarihi metinleri o milletin kültürünün tescilli belgeleri olduğundan tarihi köklerini tespitte son derece elzem kaynaktırlar. Bu bakımdan zamanımızdan yaklaşık bin yıl önce yazılan Divanü Lügati’t-Türk Türkçenin ilk sözlüğü olmaktan öte pek çok araştırmacının teslim ettiği üzere tarihi ve kültürel başvuru kaynaklarımızın da ilklerindendir. A. Caferoğlu, “Sö ...

Read more

Divanü Lugati’t-Türk’te kızgınlık ifade eden kelimeler

  Arg. Gör. Yaşar TOKAY Özet Divanü Lugati’t-Türk, Türklük biliminin en temel kaynaklarından biridir ve Türk kültürüyle ilgili birçok konuda önemli bilgiler içermektedir. İşte bu eserin bizlere sunduğu malzemelerden biri de bugüne kadar pek ele alınmayan kızgınlık ifadeleri, başka bir deyişle sövgülerdir. Şüphesiz kızgınlık ifadeleri, toplumların hayatlarını, yaşam tarzlarını ve eğilimlerini göstermesi ...

Read more

Kutadgu Bilig ve Divanü Lugati’t Türk’te kuşlar

Adem AYDEMİR Özet Karahanlı Türkçesi eserlerinden olan Kutadgu Bilig’in karşılaştırmalı metin yayını 1947 yılında Reşid Rahmeti Arat tarafından yapılmıştır. Divanü Lugati’t Türk’ün tercüme yayını ise 1939 yılında Besim Atalay tarafından yapılmıştır. Biz bu çalışmada Reşid Rahmeti Arat ve Besim Atalay’ın yayımlarından faydalandık. Kutadgu Bilig ve Divanü Lugati’t-Türk, Türk kültürü açısından çok önemli eserl ...

Read more

Divanu Lugati’t-Türk’te yapılandırmacı yaklaşım uygulamaları

Doç. Dr. Zekerya BATUR Uzm. Kadir DURU Özet Türk dilinin ve kültürünün en önemli yapıtaşlarından biri Kaşgarlı Mahmud’un 1074 yılında yazımını tamamlayarak Ebûl Kasım Abdullah’a sunduğu “Divânü Lûgati’t-Türk (DLT)” adlı eseridir. Bu bağlamda, Kaşgarlı Mahmud’un eserine sadece bir “sözlük” olarak bakmak, DLT’nin derinlemesine incelenmesiyle fark edilebilecek pek çok değerli bilginin göz ardı edilmesine sebep ...

Read more

Divanü Lûgati’t Türk ve halk kültürü

Aslıhan Nur KANDEMİR Özet Divanu Lûgati’t Türk, bir sözlük olmanın yanında içinde barındırdığı halk unsurları, Türk kültürünü yansıtan öğeleri ile âdeta 11.yüzyıl dönemini yansıtan bir rehber niteliğindedir. Kaşgârlı Mahmud’un bu eseri kaleme alma amacı her ne kadar Türkçeyi Araplara öğretmek olsa da eser içinde bulundurduğu sav, efsane, beyit, ve dörtlük örnekleri ile dönemin kültür ve sosyal hayatını en g ...

Read more

Divanu Lügati’t Türk’te eğitsel değerler

Dr. Latife KIRBAŞOĞLU KILIÇ Çağlar YAPRAKGÜL Özet Divanu Lügati’t Türk adlı eserde eğitsel değerler bulmaya yönelik olan bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi yöntemiyle yapılmıştır. Çalışmayla ilgili toplanan veriler kaynak taraması yoluyla elde edilmiştir. Değerler, Divanu Lügati’t Türk ile ilgili veriler, çeşitli dergi makaleleri, kitaplar, internet kaynaklarından toplana ...

Read more

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top