• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
Yönetim ve siyaset alanındaki bir klasik temel eser esasında belediye başkanlarına tavsiyeler: Kutadgu Bilig’e dair analiz

Yönetim ve siyaset alanındaki bir klasik temel eser esasında belediye başkanlarına tavsiyeler: Kutadgu Bilig’e dair analiz

Sümeyye ÇAKICI ÖZET Kutadgu Bilig, 1069-1070 yılları arasında Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. Politika ve yönetim alanındaki en önemli klasik eserlerden biridir. Devlet ve ...

Kutadgu Bilig’de mutluluk ile ahlak ilişkisi

Kutadgu Bilig’de mutluluk ile ahlak ilişkisi

Sümeyye ÇAKICI ÖZET Bu çalışma, m.s 1019 – 1077 yılları arasında yaşamış olan Yusuf Has Hacib’in Türk dili ve edebiyatı tarihinde temel bir eser kabul edilen Kutadgu Bilig (Kutlu k ...

Kutadgu Bilig’de bulunma hâli ekinin fonksiyonları

Kutadgu Bilig’de bulunma hâli ekinin fonksiyonları

Dr. Sibel BAYRAKTAR Orta Türkçe dediğimiz, X-XV. yüzyıllar arasını kapsayan dönem Türklerin Orta Asya bozkırlarında İslâmla buluşup, yepyeni bir ilim ve kültür dairesine girdik- le ...

Kutadgu Bilig’de “adâlet” değeri

Kutadgu Bilig’de “adâlet” değeri

Prof. Dr. M. Muhsin KALKIŞIM Özet 11. yüzyılda Yûsuf Has Hâcib tarafından kaleme alınan Kutadgu Bilig’deki temsilî şahsiyetlerin başında gelen hükümdar Kün Toğdı (Güneş Doğdu), “ad ...

Kutadgu Bilig’deki dörtlükler üzerine

Kutadgu Bilig’deki dörtlükler üzerine

  Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya Eski Türk şiiri denilince, Türkiye' de genellikle halkımızın eski Türkçe dediği, Arap haıfleri ile yazılmış metinler, mısralar, beyitler, kıt' ...

Kutadgu Bılıg’te insan ve kamil insan

Kutadgu Bılıg’te insan ve kamil insan

Dr. Mehmet AKGÜN ÖZET Biyolojik, psikolojik ve sosyolojik bir varlık olarak insan, kendisiyle, çevresiyle ve tabiatla yetinmeyen bir varlıktır. İnsan, ilimle, felsefeyle, teknikle, ...

Kutadgu Bilig’de ne soru sözcüğü ve kullanımları

Kutadgu Bilig’de ne soru sözcüğü ve kullanımları

Prof. Dr. Engin Çetin Özet On birinci yüzyıl İslamî dönem Türkçe metinlerin en önemlilerinden biri olan Kutadgu Bilig, dil ve edebiyat malzemesi olmanın yanı sıra dönemin toplumsal ...

Kutadgu Bilig’de Türk yemek adabı ve kültürü

Kutadgu Bilig’de Türk yemek adabı ve kültürü

Arş. Gör. Fatih KAYA Prof. Dr. Erdal AKPINAR ÖZET Yaklaşık beş bin yıllık bir mazisi olan ve dünyanın dört bir yanına dağılarak, farklı adlarla birçok devlet kuran Türk milleti, ze ...

Kutadgu Bilig’de geçen “Bayat” kelimesinin anlamı ve kavram alanı

Kutadgu Bilig’de geçen “Bayat” kelimesinin anlamı ve kavram alanı

Dr. Ridvan Öztürk Özet: Kutadgu Bilig'de Tanrı'yı ifade eden ve en çok kullanılan kelimelerden birisi "Bayat" tır. "Bayat" İslami inanışın getirdiği alıntı bir kelime olmadığı için ...

Kutadgu Bilig’deki sanı edatı üzerine

Kutadgu Bilig’deki sanı edatı üzerine

Prof. Dr. Vahit Türk Dr. Uluhan Özalan Özet Medeniyet tarihimizin en önemli eserlerinden bir olan Kutadgu Bilig bugüne kadar birçok çalışmaya konu olsa da zengin bir içe- riğe sahi ...

Kültürel kavramlaştırma ve Kutadgu Bilig’de kuş tasvirleri

Kültürel kavramlaştırma ve Kutadgu Bilig’de kuş tasvirleri

Doç. Dr. Adnan Rüştü KARABEYOĞLU Arş. Gör. Asu ERSOY Özet Dilin çeşitli seviyelerinde karşılaşılan metafor, metonimi, benzetme gibi tasvirî dil kullanımları idrâk dil bilim açısınd ...

You Are Here: Home » Türkiye ve Çin

1935 Yılından itibaren Türkiye’de yapılan Çin araştırmalarına genel bir bakış

Özet Ülkemizde Çin ile ilgili araştırmalar Atatürk’ün ön ayak olmasıyla 1935 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde Sinoloji kürsüsünün kurulmasıyla başlatılmıştır. Bu kürsüde, 1937-1948 yılları arasında görev yapan Alman Sinolog Prof. Dr. Wolfram Eberhard, ülkemizde Sinoloji biliminin gelişmesine büyük katkılar yaparak Çin kaynaklarında yer alan Türklerle ilgili bölümlerin b ...

Read more

Çin Edebiyatında Türklerle ilgili şiirler

Prof. Dr. Alimcan İNAYET Çinliler, Türklerin en eski komşusu idiler. Binlerce senelik etkileşim sürecinde Çinlilerden Türklere ve Türklerden de Çinlilere ister istemez pek çok kültürel unsur geçmiştir. Bu nedenle Türklerin Çinlilerle olan siyasi, iktisadi ve kültürel ilişkileri çok eskilere dayanmaktadır. Türkler zaman zaman yaptığı akınlarla Çinlileri meşhur Çin Seddi’ni yapmak mecburiyetinde bırakmakla ka ...

Read more

Türk-Çin dil ilişkileri üzerine

Prof. Dr. Alimcan İNAYET Türklerin Çinlilerle olan tarihî, siyasi, iktisadî ve kültürel ilişkileri çok eskilere dayanır. Bu ilişki Hun döneminden başlayarak Göktürk ve Uygur dönemi boyunca, Uygurların  ana kitlesinin Doğu Türkistan topraklarına dönmesinden sonra daha derinleşerek devam etmiştir. Tarihin erken dönemlerinde Türklerin dahil olduğu Altay kavimleri bugünkü Çin sınırları içerisinde bulunan Shanşi ...

Read more

Hanyu Waılaıcı Cıdıan (hwc)’a göre Çinceye geçen Türkçe kelimeler üzerine

Prof. Dr. Alimcan İNAYET ÖZET Bugün Çince’de binlerce alıntı kelime bulunmaktadır. Çinli dilcilerden Liu Zheng-yan, Gao Ming-kai, Mai Yong-qian, Shi You-wei Çince’nin muhtelif dillerden aldığı 10,000 kelime (aynı kelimenin değişik şekilleriyle birlikte)yi tespit etmiş ve bunları 1984 yılında HANYU WAILAICI CIDIAN (A Dictionary of Loan Words and Hybrid Words in Chinese) adlı sözlükte vermiştir. Bu sözlükte v ...

Read more

Türkçede Çince kaynaklı gösterilen bazı kelimeler üzerine

Prof. Dr. Alimcan İNAYET ı. çın “doğru. gerçek” (TS.. s. 303), S. G. Clauson (EDPT., s. 424), A. V. Gabain (ETG., s. 272), Osman Fikri Sertkaya (TD., S. 436/ 1988, s. 175), Mehmet ölmez (TDA. e. 4, s. 135; AY. HIK, s. 91), Zuhal Kargı ölmez (TDA., e. 5. s. 130) bu kelimeyi Çince kaynaklı göstermişlerdir. Gerçekten Çincede hem anlam hem ses yönünden buna benzer zhen  真  kelimesi bulunmaktadır ki, bunun eski ...

Read more

Türkçe ve Çincedeki bazı benzer kelimeler üzerine

Prof. Dr. Alimcan İNAYET Türklerle Çinlilerin yüzyıllara dayanan siyasi, iktisadi ve kültürel ilişkileri olmuştur. Bu ilişkilerin dil ve edebiyat başta olmak üzere kültürün çeşitli alanlarına yansıdığı bugün herkesçe bilinmektedir. Türkçe ve Çincedeki hem ses hem anlam bakımından aynı olan benzer kelimelerin yoğunluğu da söz konusu ilişkilerin derinliğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Fakat söz konusu ke ...

Read more

Çincedeki Türkçe kelimeler üzerine

Prof. Dr. Alimcan İNAYET Tarihî kaynaklar Türk-Çin ilişkilerinin bundan binlerce yıl öncesine dayandığını gayet açık bir şekilde göstermektedir. Türk menşeli olduğu sanılan Zhou Sülalesi 周朝 ( M. Ö. 11. -M.Ö. 3. yy)nden günümüze kadar geçen zamanı hesaba katarsak, Türk-Çin ilişkileri en az 3000 senelik bir tarihe sahip demektir. Bu süre içerisinde “Bu iki millet ticaretten savaşa kadar her türlü komşuluk ili ...

Read more

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top