• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
Uygur Akademisi yeni dönemin ilk etkinliklerini yaptı

Uygur Akademisi yeni dönemin ilk etkinliklerini yaptı

10 Temmuz Cumartesi günü Uygur Akademisi Vakfı yoğun bir çalışma temposuyla yeni yönetim dönemini başlatmıştır. Sabah saat 10:00'da Vakıf Merkezinde Uygur Akademisi Genel Kurulu bi ...

Biz Olimpiyat Oyunlarının Pekin’de yapılmasına karşıyız!

Biz Olimpiyat Oyunlarının Pekin’de yapılmasına karşıyız!

Uygur Akademisi Vakfı Başkanı Dr. Ferhat Kurban Tanrıdağlı: "Biz Olimpiyat Oyunlarının Pekin'de yapılmasına karşıyız". 23 Haziran 2021 günü saat 11'de Dünya Uygur Kurultayı Vakfı'n ...

Âşık tarzı yer ile gök destanlarının İCRÂ bağlamında işlevselliği üzerine bir değerlendirme

Âşık tarzı yer ile gök destanlarının İCRÂ bağlamında işlevselliği üzerine bir değerlendirme

Dr. Öğr. Üyesi. Erhan ÇAPRAZ Özet Yer ve gök, Türk kozmogonisinde dikotomik tasavvurun temel unsurlarını teşkil etmektedir. Bu tasavvurun -tespit edebildiğimiz kadarıyla- ilk örnek ...

Kazakistan’da bir Uyguroloji uzmanı: Dr. Ruslan Arziyev

Kazakistan’da bir Uyguroloji uzmanı: Dr. Ruslan Arziyev

Dr. Mağfiret Kemal’ın moderatörlüğünde "Kazakistan'daki Uyguroloji Araştımaları" üzerine yapılan sohbetimizde, Kazakistan'da uzun yıllardır Uygur dili eğitimi alan eğitimci ve Uygu ...

Mitolojiden İzzeddin Hasanoğlu’na gök arketip

Mitolojiden İzzeddin Hasanoğlu’na gök arketip

Doç. Dr. Seyfettin ALTAYLI Özet İnsanlığın ilk inanç kodları mitolojik çağlardan itibaren başlamıştır. Tabiatta meydana gelen olaylar mitolojik çağ insanının bilincinde bunların gi ...

Eski Türklerin kutsal mezarları Kurganlar

Eski Türklerin kutsal mezarları Kurganlar

Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu Kurganların yayıldığı coğrafi alanlara bakıldığında, onların daha çok “bozkır kuşağı denilen bölgelerde yoğun olarak bulundukları görülür. Bu husus kurganla ...

Orta Asya’da X-XIII. Yüzyıllarda “Türk” adı üzerine bazı kayıtlar

Orta Asya’da X-XIII. Yüzyıllarda “Türk” adı üzerine bazı kayıtlar

Prof. Dr. Ömer Soner HUNKAN Özet Orta Asya'da "Türk" adı üzerine X. ve XIII. yüzyıllar arasına ait nümizmatik veriler ile İslami metinlerde yer alan bazı kayıtlarda bu dönemde "Tür ...

10. Asra kadar Afganistan’da Türk varlığı

10. Asra kadar Afganistan’da Türk varlığı

Dr. Ali Ahmetbeyoğlu Özet Afganistan, Orta Asya‟nın güneye açılan en önemli kapısı ve güneye Hindistan‟a inen yolların kesişme noktasıdır. Bu konumu Afganistan‟ı tarih boyunca çeşi ...

Türk kimliğini oluşturan ortak kültürel değerler

Türk kimliğini oluşturan ortak kültürel değerler

Doç. Dr. Osman Özkul Özet Bu araştırmada, Türk Kimliği ve Kültürünü oluşturan ortak motifler belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu konuda öncelikle, Türk kültünün en önemli kaynaklarınd ...

Orta–Asya Türk hukukunda “Töre” kavramı

Orta–Asya Türk hukukunda “Töre” kavramı

Yrd. Doç. Dr. Aybars PAMİR Özet Eski Orta-Asya Türk toplumunda büyük değer atfedilen “Töre”nin oluşumunda üç yoldan bahsedilebilir: Kağanlar tarafından konulan kurallar, Kurultayla ...

Türk yazı tarihi müzesi / Astana Kazakistan

Türk yazı tarihi müzesi / Astana Kazakistan

Prof. Dr. Salih DOĞAN Özet Yazı Tarihi Müzesi L.N. Gümilev Avrasya Milli Üniversitesinde 2003 yılında kurulmuştur. Müzenin temeli 2001 yılında Moğolistan’daki Kültigin kitabesinin ...

You Are Here: Home » Türkiye ve Çin

1935 Yılından itibaren Türkiye’de yapılan Çin araştırmalarına genel bir bakış

Özet Ülkemizde Çin ile ilgili araştırmalar Atatürk’ün ön ayak olmasıyla 1935 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde Sinoloji kürsüsünün kurulmasıyla başlatılmıştır. Bu kürsüde, 1937-1948 yılları arasında görev yapan Alman Sinolog Prof. Dr. Wolfram Eberhard, ülkemizde Sinoloji biliminin gelişmesine büyük katkılar yaparak Çin kaynaklarında yer alan Türklerle ilgili bölümlerin b ...

Read more

Çin Edebiyatında Türklerle ilgili şiirler

Prof. Dr. Alimcan İNAYET Çinliler, Türklerin en eski komşusu idiler. Binlerce senelik etkileşim sürecinde Çinlilerden Türklere ve Türklerden de Çinlilere ister istemez pek çok kültürel unsur geçmiştir. Bu nedenle Türklerin Çinlilerle olan siyasi, iktisadi ve kültürel ilişkileri çok eskilere dayanmaktadır. Türkler zaman zaman yaptığı akınlarla Çinlileri meşhur Çin Seddi’ni yapmak mecburiyetinde bırakmakla ka ...

Read more

Türk-Çin dil ilişkileri üzerine

Prof. Dr. Alimcan İNAYET Türklerin Çinlilerle olan tarihî, siyasi, iktisadî ve kültürel ilişkileri çok eskilere dayanır. Bu ilişki Hun döneminden başlayarak Göktürk ve Uygur dönemi boyunca, Uygurların  ana kitlesinin Doğu Türkistan topraklarına dönmesinden sonra daha derinleşerek devam etmiştir. Tarihin erken dönemlerinde Türklerin dahil olduğu Altay kavimleri bugünkü Çin sınırları içerisinde bulunan Shanşi ...

Read more

Hanyu Waılaıcı Cıdıan (hwc)’a göre Çinceye geçen Türkçe kelimeler üzerine

Prof. Dr. Alimcan İNAYET ÖZET Bugün Çince’de binlerce alıntı kelime bulunmaktadır. Çinli dilcilerden Liu Zheng-yan, Gao Ming-kai, Mai Yong-qian, Shi You-wei Çince’nin muhtelif dillerden aldığı 10,000 kelime (aynı kelimenin değişik şekilleriyle birlikte)yi tespit etmiş ve bunları 1984 yılında HANYU WAILAICI CIDIAN (A Dictionary of Loan Words and Hybrid Words in Chinese) adlı sözlükte vermiştir. Bu sözlükte v ...

Read more

Türkçede Çince kaynaklı gösterilen bazı kelimeler üzerine

Prof. Dr. Alimcan İNAYET ı. çın “doğru. gerçek” (TS.. s. 303), S. G. Clauson (EDPT., s. 424), A. V. Gabain (ETG., s. 272), Osman Fikri Sertkaya (TD., S. 436/ 1988, s. 175), Mehmet ölmez (TDA. e. 4, s. 135; AY. HIK, s. 91), Zuhal Kargı ölmez (TDA., e. 5. s. 130) bu kelimeyi Çince kaynaklı göstermişlerdir. Gerçekten Çincede hem anlam hem ses yönünden buna benzer zhen  真  kelimesi bulunmaktadır ki, bunun eski ...

Read more

Türkçe ve Çincedeki bazı benzer kelimeler üzerine

Prof. Dr. Alimcan İNAYET Türklerle Çinlilerin yüzyıllara dayanan siyasi, iktisadi ve kültürel ilişkileri olmuştur. Bu ilişkilerin dil ve edebiyat başta olmak üzere kültürün çeşitli alanlarına yansıdığı bugün herkesçe bilinmektedir. Türkçe ve Çincedeki hem ses hem anlam bakımından aynı olan benzer kelimelerin yoğunluğu da söz konusu ilişkilerin derinliğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Fakat söz konusu ke ...

Read more

Çincedeki Türkçe kelimeler üzerine

Prof. Dr. Alimcan İNAYET Tarihî kaynaklar Türk-Çin ilişkilerinin bundan binlerce yıl öncesine dayandığını gayet açık bir şekilde göstermektedir. Türk menşeli olduğu sanılan Zhou Sülalesi 周朝 ( M. Ö. 11. -M.Ö. 3. yy)nden günümüze kadar geçen zamanı hesaba katarsak, Türk-Çin ilişkileri en az 3000 senelik bir tarihe sahip demektir. Bu süre içerisinde “Bu iki millet ticaretten savaşa kadar her türlü komşuluk ili ...

Read more

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top