• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
Uygur Akademisi yeni dönemin ilk etkinliklerini yaptı

Uygur Akademisi yeni dönemin ilk etkinliklerini yaptı

10 Temmuz Cumartesi günü Uygur Akademisi Vakfı yoğun bir çalışma temposuyla yeni yönetim dönemini başlatmıştır. Sabah saat 10:00'da Vakıf Merkezinde Uygur Akademisi Genel Kurulu bi ...

Biz Olimpiyat Oyunlarının Pekin’de yapılmasına karşıyız!

Biz Olimpiyat Oyunlarının Pekin’de yapılmasına karşıyız!

Uygur Akademisi Vakfı Başkanı Dr. Ferhat Kurban Tanrıdağlı: "Biz Olimpiyat Oyunlarının Pekin'de yapılmasına karşıyız". 23 Haziran 2021 günü saat 11'de Dünya Uygur Kurultayı Vakfı'n ...

Âşık tarzı yer ile gök destanlarının İCRÂ bağlamında işlevselliği üzerine bir değerlendirme

Âşık tarzı yer ile gök destanlarının İCRÂ bağlamında işlevselliği üzerine bir değerlendirme

Dr. Öğr. Üyesi. Erhan ÇAPRAZ Özet Yer ve gök, Türk kozmogonisinde dikotomik tasavvurun temel unsurlarını teşkil etmektedir. Bu tasavvurun -tespit edebildiğimiz kadarıyla- ilk örnek ...

Kazakistan’da bir Uyguroloji uzmanı: Dr. Ruslan Arziyev

Kazakistan’da bir Uyguroloji uzmanı: Dr. Ruslan Arziyev

Dr. Mağfiret Kemal’ın moderatörlüğünde "Kazakistan'daki Uyguroloji Araştımaları" üzerine yapılan sohbetimizde, Kazakistan'da uzun yıllardır Uygur dili eğitimi alan eğitimci ve Uygu ...

Mitolojiden İzzeddin Hasanoğlu’na gök arketip

Mitolojiden İzzeddin Hasanoğlu’na gök arketip

Doç. Dr. Seyfettin ALTAYLI Özet İnsanlığın ilk inanç kodları mitolojik çağlardan itibaren başlamıştır. Tabiatta meydana gelen olaylar mitolojik çağ insanının bilincinde bunların gi ...

Eski Türklerin kutsal mezarları Kurganlar

Eski Türklerin kutsal mezarları Kurganlar

Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu Kurganların yayıldığı coğrafi alanlara bakıldığında, onların daha çok “bozkır kuşağı denilen bölgelerde yoğun olarak bulundukları görülür. Bu husus kurganla ...

Orta Asya’da X-XIII. Yüzyıllarda “Türk” adı üzerine bazı kayıtlar

Orta Asya’da X-XIII. Yüzyıllarda “Türk” adı üzerine bazı kayıtlar

Prof. Dr. Ömer Soner HUNKAN Özet Orta Asya'da "Türk" adı üzerine X. ve XIII. yüzyıllar arasına ait nümizmatik veriler ile İslami metinlerde yer alan bazı kayıtlarda bu dönemde "Tür ...

10. Asra kadar Afganistan’da Türk varlığı

10. Asra kadar Afganistan’da Türk varlığı

Dr. Ali Ahmetbeyoğlu Özet Afganistan, Orta Asya‟nın güneye açılan en önemli kapısı ve güneye Hindistan‟a inen yolların kesişme noktasıdır. Bu konumu Afganistan‟ı tarih boyunca çeşi ...

Türk kimliğini oluşturan ortak kültürel değerler

Türk kimliğini oluşturan ortak kültürel değerler

Doç. Dr. Osman Özkul Özet Bu araştırmada, Türk Kimliği ve Kültürünü oluşturan ortak motifler belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu konuda öncelikle, Türk kültünün en önemli kaynaklarınd ...

Orta–Asya Türk hukukunda “Töre” kavramı

Orta–Asya Türk hukukunda “Töre” kavramı

Yrd. Doç. Dr. Aybars PAMİR Özet Eski Orta-Asya Türk toplumunda büyük değer atfedilen “Töre”nin oluşumunda üç yoldan bahsedilebilir: Kağanlar tarafından konulan kurallar, Kurultayla ...

Türk yazı tarihi müzesi / Astana Kazakistan

Türk yazı tarihi müzesi / Astana Kazakistan

Prof. Dr. Salih DOĞAN Özet Yazı Tarihi Müzesi L.N. Gümilev Avrasya Milli Üniversitesinde 2003 yılında kurulmuştur. Müzenin temeli 2001 yılında Moğolistan’daki Kültigin kitabesinin ...

You Are Here: Home » Uygur Kimliği, Dili ve Dini

Divanü Lûgat-it-Türk’ün dil öğretim yöntemleri ve dünya filolojisine katkıları bakımından bir değerlendirmesi

Arş. Gör. Bilginer ONAN İnsanoğlunu diğer canlılardan ayıran temel özellikler vardır. İnsan, hayatı boyunca bu özellikler ile tanımlanmaktadır. Düşünen bir canlı olan insan, aynı zamanda toplumsal ve sosyal bir varlıktır. Bu özelliklerinin bir sonucu olarak, konuşan, anlaşan ve anlatım aracı olarak da dili kullanabilen bir canlıdır. Bugün yeryüzünde, insanoğlu tarafından yapılan bütün keşifler, bir ihtiyaçt ...

Read more

Dîvânu Lugati’t-Türk’te “yaklaşma” bildiren fiiller

Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN Özet Türklük biliminin kurucusu Kâşgarlı Mahmut tarafından Karahanlı Türkçesi döneminde kaleme alınan Dîvânu Lûgati’t-Türk, Türk dilinin birçok bakımdan kılavuz eserlerinden birisidir. Bu eser, dilimizin sadece Karahanlı Türkçesi dönemini değil, daha önceki ve sonraki dönemlerini de aydınlatan bir öneme sahiptir. Zira Kâşgarlı Mahmut, her şeyden önce bir sözlük olan çalışmasında, söz ...

Read more

Karahanlı eserlerindeki söz varlığı hakkında

Arş. Gör. Emek Üşenmez ÖZET Karahanlı Türkçesi Türk dilinin önemli devrelerinden birisini oluşturmaktadır. Bu dönemde yazılan eserler, Türk dil tarihinin karanlık noktalarını aydınlatan ışık niteliğindedir. Karahanlılar döneminin bir geçiş devresi olması devrin önemini artıran bir diğer özellik olmuştur. Türkler bu dönemde Arap ve Fars yazı dillerinden kelime almaya başlamışlardır. Bu makalede Karahanlı ese ...

Read more

Kutadgu Bilig ve dil

Muhammed DORUK Türkler, 751 yılında Araplar ve Çinliler arasında yapılan Talas savaşında Arapların tarafını tutarak kadim düşmanları olan Çin’e karşı üstünlük sağlamışlardır. Bu savaş, hem Türk tarihi açısından hem de dünya tarihi açısından oldukça önemlidir. Çünkü bu savaş neticesinde kâğıt, matbaa ve tekerlEk gibi kültür taşıyıcıları Araplar ve Türk tarafından öğrenilmiştir. Özellikle Çin’in dışında Semer ...

Read more

Kutadgu Bilig’de “ara … ara(la) …” bağlacı üzerine

Prof. Dr. Ferruh AĞCA Giriş Türk dilinin diğer sözcüklere nazaran zarf, edat ve bağlaç türündeki sözcükler bakımından zengin olmadığı, zaman zarfları dışındaki zarflar ile birçok edat ve bağlacın Türk dilinin imkân ve kabiliyetleri çerçevesinde “sözcükselleşme”, “gramerleşme”1 ve “semantik değişme” gibi türlü yollarla sonradan yaratıldığı bilgisi, Türklük bilimi araştırmalarının yıllar önce eriştiği sonuçla ...

Read more

Kutadgu Bilig’de yer alan kalıp sözler üzerine bir değerlendirme

Dr. Necmi AKYALÇIN Damla AYDOĞAN Özet Türk dili, VIII. Yüzyılda Orhun Yazıtları olarak bilinen taşlara yazılan ilk yazılı belgelerini ortaya koymuş büyük bir dildir. Konuşma ve yazı dili olarak geniş bir alana yayılmış olan (göçler, savaşlar vb. sosyolojik olaylar nedeniyle) Türk dili ile yazılmış günümüze ulaşan pek çok önemli eser vardır. Bu eserlerden bir tanesi de Türk dilinin Orta Türkçe olarak da adla ...

Read more

Kutadgu Bilig’de bar-fiilinin farklı bir işlevi üzerine

Prof. Dr. Funda TOPRAK Özet Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutadgu Bilig Türk Edebiyatının ilk büyük eseridir. Bu eserin araştırmacılara verdiği geniş bir inceleme ve değerlendirme malzemesi bulunmaktadır. Üzerinde pek çok yayın yapılan bu eser, sözcüklerin çok anlamlı ve çok işlevli kullanılmasıyla da önemli ve değerli bir eserdir. Sözcüklerin bir dilde çok anlamlı ve çok işlevli kullanılmaları dilin e ...

Read more

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top