• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Gelişmesi

Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Gelişmesi

Dilbilimci. Talat Tekin Atatürk'ün Kurtuluş Savaşında sonra birbiri ardına giriştiği ve gerçekleştirdiği devrimler arasında Dil Devriminin, eğitim-öğretim ve kültür yaşamımızla ola ...

Tibet Budizminde Dhāraṇīler Ve Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī

Tibet Budizminde Dhāraṇīler Ve Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī

Dr. Ayşe KILIÇ CENGİZ Özet: Tarihleri boyunca çeşitli dinleri benimsemiş olan Uygurlar arasında taraftar bulan inanışlardan birisi de Mahāyāna Budizminin bir kolu olan Vajrayāna di ...

Bir İttifakın Resmi: “Miğfersiz”

Bir İttifakın Resmi: “Miğfersiz”

Prof. Dr. Tilla Deniz BAYKUZU Özet İslam öncesi Türklerin kendilerini, sosyal hayatlarını resmetmeleri  kaya resimleri dışında pek fazla rastlanan bir durum değildir. Bu  yüzden on ...

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Onluk Yüzlük Sözcükleri Üzerine

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Onluk Yüzlük Sözcükleri Üzerine

Arş. Gör. Arda KARADAVUT Özet Kırgızların 840 yılında Orhon Uygur Kağanlığının başkenti Karabalgasun’u ele geçirmesiyle Uygurların büyük bir kısmı batıya, Tanrı Dağları’nın kuzey v ...

Uygur Halk İnanışları ve Yasak-Örtmece

Uygur Halk İnanışları ve Yasak-Örtmece

Arş. Gör. Zeynep TÜRKERİ Özet Tarihî İpek Yolu üzerinde yer alan Doğu Türkistan topraklarında yaşayan Uygurlar, zengin bir yazılı edebiyata ve sözlü kültüre sahiptir. Yaşadıkları c ...

Uygur Sivil Belgeleri Işığında Eski Uygurlarda Üzüm Yetiştiriciliği

Uygur Sivil Belgeleri Işığında Eski Uygurlarda Üzüm Yetiştiriciliği

Doktora Öğrencisi. Buheliqi WEİLİ Prof. Dr. A. Melek ÖZYETGİN Özet Turfan Uygurlarına ait Uygur sivil (dindışı) belgeleri (9-14. yüzyıllar) Uygurların siyasi, iktisadi ve kültürel ...

Türk Kültür Dünyasında Uygur Askerî Müziği

Türk Kültür Dünyasında Uygur Askerî Müziği

Öğr. Gör. Dr. Haşmet ALTINÖLÇEK Özet Türk kültüründe önemli bir yeri olan askerî müziğin ilk ortaya çıkışı, İslâmiyet öncesi Türk devletlerine kadar uzanmaktadır. Bu Türk devletler ...

Uygur Türklerinin Dinî Kültürü Ve İslâm Medeniyeti’ne Katkıları

Uygur Türklerinin Dinî Kültürü Ve İslâm Medeniyeti’ne Katkıları

Yrd. Doç. Dr. Nur Ahmet Kurban Özet Önceleri Hun İmparatorluğu (M. Ö. 220-M.S. 2016) ve Göktürk Devleti (551-745) gibi güçlü Türk devletleri içerisinde boy gösteren Uygurlar’ın en ...

Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Hazin Bir Göç Hikâyesi

Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Hazin Bir Göç Hikâyesi

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL Özet Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurlardan bazıları Çin'in baskısı nedeni ile 1961 yılında vatanlarını terk etmek zorunda kalmıştır. Bu kafile önce Afgan ...

Eski Türk Devletlerinin Destanlarına Göre Kurttan ve Ağaçtan Türeme

Eski Türk Devletlerinin Destanlarına Göre Kurttan ve Ağaçtan Türeme

Yrd. Doç. Dr. Zekiye TUNÇ  öğr. Yıldız AKBULUT  Özet Destanlar, tarihi olayları aydınlatmada başvuracağımız kaynaklar içerisinde sayılabilirler. Bu tür eserlerde kavim isimlerine y ...

5 Temmuz Urumçi Soykırımı

5 Temmuz Urumçi Soykırımı

Prof. Dr. Alimcan İnayet Bugün 5 Temmuz. Urumçi soykırımının 11. yıldönümü. Urumçi soykırımı diyorum, çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o gün Urumçi’de yaşananları ...

You Are Here: Home » Uygur Ünlüler (Page 3)

Hisam Kurban nükteleri ile Karadeniz fıkralarının karşılaştırılması

Selnur Şarman Korkutan Özet Hisam Kurban, Uygur toplumunun olumlu değer yargılarını ince bir zekâ ile vurgulayan, içinde bulunduğu dönemin olumsuz sosyal meselelerine nükteli eleştirilerde bulunan, hazırcevap, bilgin ve muzip kişiliği bir arada barındıran, öğretici ve eğlendirici mizah ustasıdır. Doğu Türkistan’da Nasreddin Hoca lakabıyla tanınan çağdaş düşünür Hisam Kurban’ın nükteleri Doğu Türkistan-Çin’d ...

Read more

Damolla Sabit B. Abdülbaki Temel Kelami Düşünceleri

Yrd. Doç. Dr. Mehmet RUZİBAKİ Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Abstract Change and reform is an essential part of humanity. Whereas it is impossib-le to imagine the absence of change and reform throughout the history of mankind, such changes follow certain patterns and principles. Unfortunately, these do not always proceed in the positive sense. However, the process can be decomposed in ...

Read more

Çağdaş Uygur İslam Düşüncesinin Önderi Abdulkadir Damolla

Yrd. Doç. Dr. Nur Ahmet Kurban Özet: Geçmişte çok büyük medeniyetler kuran Uygur Türkleri, 18. yüzyılın sonlarından bu yana hep varoluş mücadelesi içine girmiş, daha önceki etkin rolünü kaybetmiş ve sürekli kayıp vermeye devam etmiştir. Tavsifi mümkün olmayacak kadar acı sıkıntılara rağmen, defalarca ayağa kalkmayı başarmışsa da maalesef bu başarı toplumu uzun süreliğine huzura kavuşturacak bir nitelik kaza ...

Read more

Kaşgarlı Mahmud’un Günümüz Uygur Milliyetçiliğine Katkısı

Dr. Nebijan TURSUN* ÖZET Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla ortaya çıkan yeni bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin milli kimlik oluşturma sürecinde Kaşgarlı Mahmud, Yusuf Has Hacib, El Farabi, Ahmet Yesevi, Alişir Nevai gibi medeniyet kahramanları çok önemli ilham ve beslenme kaynağı olmuştur. Bunlardan Kaşgarlı Mahmud Uygur Türklerinin Uygur milli kimliği ve Uygur milliyetçiliğinin oluşturulması ve geliştirilme ...

Read more

Dâvet Adamliğindan Devlet Adamliğina: Sabit Damolla

Fotoğraf: Sabit Damolla (Sağdan 3. kişi, 12 Kasım 1933 Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin kurulduğu gün) Yrd. Doç. Dr. Nur Ahmet KURBAN Doğu Türkistan halkının yakın tarihinde meydana gelen önemli olaylardan bir, bölgede Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti’nin kurulması olmuştur. Modern yapı üzerine kurulmuş bu devlet, aynı zaman bölge halkının uzun bir aradan sonra sahip oldukları ilk devlet tecrübesi olara ...

Read more

Uygur Bilgini Mirsultan OSMAN 88 yaşında Urumçi’de vefat etti.

31 Temmuz 1929’da Kazakistan’ın Yarkent şehrine bağlı Akkent kasabasında dünyaya gelen Uygur bilgini Mirsultan OSMAN, 1 Aralık 2017’de, Uygur Özerk Bölgesi başkenti Ürümçi’de 88 yaşında hayata veda etti. Hayatını çağdaş Uygurcanın ağızlarının tespitine, bu ağızlara ait malzemelerin derlenmesine ve yayımına adayan Mirsultan OSMANOV aynı zamanda tarihî Türk dillerinin de araştırıcısıydı. Dîvânu Lugâti’t-Türk’ ...

Read more

Uygurlarda Bilim ve Düşünce

Yücel Tanay Orta Asya’da devlet kurmuş belli başlı kavimlerden birisi de Uygurlardı. Büyük Hun Devleti’nin kuruluşundan itibaren Orhon ve Selenga nehri kıyılarından Aral Gölü kenarlarına kadar yayılan ve zaman zaman değişik adlarla anılan bir Türk kavmine rastlıyoruz: Kendilerine ‘Dokuz Oğuz’ veya ‘Dokuz Boy’ adını veren ve daha sonra, kendilerini Göktürklerden ayıran bu grup, Uygur Devleti’ni kurmuştur. Za ...

Read more

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top