• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Gelişmesi

Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Gelişmesi

Dilbilimci. Talat Tekin Atatürk'ün Kurtuluş Savaşında sonra birbiri ardına giriştiği ve gerçekleştirdiği devrimler arasında Dil Devriminin, eğitim-öğretim ve kültür yaşamımızla ola ...

Tibet Budizminde Dhāraṇīler Ve Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī

Tibet Budizminde Dhāraṇīler Ve Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī

Dr. Ayşe KILIÇ CENGİZ Özet: Tarihleri boyunca çeşitli dinleri benimsemiş olan Uygurlar arasında taraftar bulan inanışlardan birisi de Mahāyāna Budizminin bir kolu olan Vajrayāna di ...

Bir İttifakın Resmi: “Miğfersiz”

Bir İttifakın Resmi: “Miğfersiz”

Prof. Dr. Tilla Deniz BAYKUZU Özet İslam öncesi Türklerin kendilerini, sosyal hayatlarını resmetmeleri  kaya resimleri dışında pek fazla rastlanan bir durum değildir. Bu  yüzden on ...

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Onluk Yüzlük Sözcükleri Üzerine

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Onluk Yüzlük Sözcükleri Üzerine

Arş. Gör. Arda KARADAVUT Özet Kırgızların 840 yılında Orhon Uygur Kağanlığının başkenti Karabalgasun’u ele geçirmesiyle Uygurların büyük bir kısmı batıya, Tanrı Dağları’nın kuzey v ...

Uygur Halk İnanışları ve Yasak-Örtmece

Uygur Halk İnanışları ve Yasak-Örtmece

Arş. Gör. Zeynep TÜRKERİ Özet Tarihî İpek Yolu üzerinde yer alan Doğu Türkistan topraklarında yaşayan Uygurlar, zengin bir yazılı edebiyata ve sözlü kültüre sahiptir. Yaşadıkları c ...

Uygur Sivil Belgeleri Işığında Eski Uygurlarda Üzüm Yetiştiriciliği

Uygur Sivil Belgeleri Işığında Eski Uygurlarda Üzüm Yetiştiriciliği

Doktora Öğrencisi. Buheliqi WEİLİ Prof. Dr. A. Melek ÖZYETGİN Özet Turfan Uygurlarına ait Uygur sivil (dindışı) belgeleri (9-14. yüzyıllar) Uygurların siyasi, iktisadi ve kültürel ...

Türk Kültür Dünyasında Uygur Askerî Müziği

Türk Kültür Dünyasında Uygur Askerî Müziği

Öğr. Gör. Dr. Haşmet ALTINÖLÇEK Özet Türk kültüründe önemli bir yeri olan askerî müziğin ilk ortaya çıkışı, İslâmiyet öncesi Türk devletlerine kadar uzanmaktadır. Bu Türk devletler ...

Uygur Türklerinin Dinî Kültürü Ve İslâm Medeniyeti’ne Katkıları

Uygur Türklerinin Dinî Kültürü Ve İslâm Medeniyeti’ne Katkıları

Yrd. Doç. Dr. Nur Ahmet Kurban Özet Önceleri Hun İmparatorluğu (M. Ö. 220-M.S. 2016) ve Göktürk Devleti (551-745) gibi güçlü Türk devletleri içerisinde boy gösteren Uygurlar’ın en ...

Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Hazin Bir Göç Hikâyesi

Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Hazin Bir Göç Hikâyesi

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL Özet Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurlardan bazıları Çin'in baskısı nedeni ile 1961 yılında vatanlarını terk etmek zorunda kalmıştır. Bu kafile önce Afgan ...

Eski Türk Devletlerinin Destanlarına Göre Kurttan ve Ağaçtan Türeme

Eski Türk Devletlerinin Destanlarına Göre Kurttan ve Ağaçtan Türeme

Yrd. Doç. Dr. Zekiye TUNÇ  öğr. Yıldız AKBULUT  Özet Destanlar, tarihi olayları aydınlatmada başvuracağımız kaynaklar içerisinde sayılabilirler. Bu tür eserlerde kavim isimlerine y ...

5 Temmuz Urumçi Soykırımı

5 Temmuz Urumçi Soykırımı

Prof. Dr. Alimcan İnayet Bugün 5 Temmuz. Urumçi soykırımının 11. yıldönümü. Urumçi soykırımı diyorum, çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o gün Urumçi’de yaşananları ...

You Are Here: Home » Uygur Kimliği, Dili ve Dini (Page 3)

Yabancı ülkelerdeki Uygur araştırmalarıyla ilgili birkaç problem

Geyretcan Osman Utgun Aktaranlar: Sinem Küçükağaoğlu /Elanur Kazanlar ÖZET Uyguristik (Uyğurşunasliq) derken Uygur milleti, Uygurların ataları ve onlarla ilişkili konuları araştırma nesnesi yapan bir disiplin kast edilir. Uyguristik Avrupa’da başlamıştır. Bunun sebebi de Avrupa’nın ekonomik güç ve manevi medeniyet yönünden dünyanın diğer bölgelerine göre önde olmasıdır. Avrupa’da modern bilimler de oldukça ...

Read more

Uygurca yazılmış meslek risalelerinin ses özellikleri

Serkan Çakmak Özet On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren Sincan'ın güneyinde yerli Uygurlar tarafından Çağataycadan geliştirilen yeni bir yazı dili oluşmuştur. Doğu Türkçesi diye adlandırılan bu dil, Çağatayca ile Yeni Uygur Türkçesi arasında bir geçiş evresi gibidir. Söz konusu Türk dili, Klasik Çağataycadan özellikle leksik ve fonetik açılardan farklılıklar gösterir. Şüphesiz bu değişikliğin as ...

Read more

“Uygurlu” sözcüğü üzerine

Raile Abdulvahit Kaşgarlı Özet 2009 yılındaki Urumçi Olayı sırasında Çin idaresi altındaki Uygur Özerk Bölgesinde yaşananlar, Türkiye basın yayınında geniş çapta yer aldı. Bununla birlikte dilimizde türetilmiş bir sözcük olan “Uygurlu” yoğun olarak görülmeye başladı. Sözcüğün ilk kim tarafından türetildiği belli değilse de bazı siyasetçilerin televizyon konuşmalarında bu sözcüğü sık kullanmasının ardından, ...

Read more

Doğu Türkistan’dan Anadolu’ya Türk şiirinde bağımsızlık metaforu: “Uyan”

Vedat YEŞİLÇİÇEK* Erol SAKALLI** ÖZET Tarih boyunca çok geniş bir coğrafyada yaşayan Türk milleti için bağımsızlık, Türk milletini tanımlayan temel kelimelerden biridir. Engin bir edebiyat birikimine de sahip olan Türk milletinin şair ve yazarları bağımsızlık temini eserlerinde sıkça işlemişler, ancak bu temi kimi zaman olduğu gibi kimi zamanda çeşitli sembollerle anlatmışlardır. Bu bağlamda “uyan” fiili de ...

Read more

Uygur Türkçesinin Özellikleri ve Tarihi Gelişimi

GENEL BİLGİLER Maniheizm M.S. II. Y.Y.’da İran’da yaşayan din filozofu Mani tarafından kurulmuş bir dindir. Mani, insanın kötü prensip tarafından yaratılmış olup; ancak doğru bilgi ile tartılabileceğini iddia etmiştir. Maniehizm iki sınıfa ayrılır: 1. Yeni kabul edenler 2. Ermişler Bunların dışında on iki havari vardır ve on iki havariler on iki piskopos yardım eder. Bu din, İran, Hindistan ve Çin’de; sonra ...

Read more

Yetim ve Öksüz “Doğu Türkistan”

Osman KARAGÜZEL Babasızlığa “yetim” anasızlığa “öksüz” deriz. Her ikisinden de mahrum bir kadim vatanımız var; “DOĞU TÜRKİSTAN” Müslüman Uygur Türklerinin esaretle ve acılarla dolu diyarı. “Ata vatan” “Diyar-ı Türkistan. 1.828.418 Kilometre kare olan, yani, Türkiye’nin iki katından fazla toprağa sahip olan bu yaralı vatan üzerinde,1750’ler de başlayan Çin işgali, hala sürmekte, insanlık tarihinin en barbar ...

Read more

Uygurlar ve Hukuk Sistemleri

Yard. Doç. Dr. ESRA YAKUT Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Eski Hun devletine bağlı Türk boylarından olan Uygurlar, Göktürk devleti kurulduktan sonra da onun tebası olmuşlardır. Zaman içerisinde güçleri hızla artmış, iç mücadelelerden de yararlanarak 9 Oğuz kabilesinden başka Karluk ve Başrnil kavimlerini de içine alan kuvvetli bir Uygur Konfederasyonu meydana ...

Read more

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top