• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
Uygur sivil belgelerinden hareketle Uygurlarda yerleşik yaşam ve bununla ilgili söz varlığına dair

Uygur sivil belgelerinden hareketle Uygurlarda yerleşik yaşam ve bununla ilgili söz varlığına dair

Araş. Gör. Uğur UZUNKAYA Özet Uygurlarda yerleşik yaşam, çeşitli milletler tarafından yapılan arkeolojik araştırmalarla incelenmiş olmasına rağmen, Uygurlar tarafından kaleme alınm ...

Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Gelişmesi

Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Gelişmesi

Dilbilimci. Talat Tekin Atatürk'ün Kurtuluş Savaşında sonra birbiri ardına giriştiği ve gerçekleştirdiği devrimler arasında Dil Devriminin, eğitim-öğretim ve kültür yaşamımızla ola ...

Tibet Budizminde Dhāraṇīler Ve Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī

Tibet Budizminde Dhāraṇīler Ve Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī

Dr. Ayşe KILIÇ CENGİZ Özet: Tarihleri boyunca çeşitli dinleri benimsemiş olan Uygurlar arasında taraftar bulan inanışlardan birisi de Mahāyāna Budizminin bir kolu olan Vajrayāna di ...

Bir İttifakın Resmi: “Miğfersiz”

Bir İttifakın Resmi: “Miğfersiz”

Prof. Dr. Tilla Deniz BAYKUZU Özet İslam öncesi Türklerin kendilerini, sosyal hayatlarını resmetmeleri  kaya resimleri dışında pek fazla rastlanan bir durum değildir. Bu  yüzden on ...

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Onluk Yüzlük Sözcükleri Üzerine

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Onluk Yüzlük Sözcükleri Üzerine

Arş. Gör. Arda KARADAVUT Özet Kırgızların 840 yılında Orhon Uygur Kağanlığının başkenti Karabalgasun’u ele geçirmesiyle Uygurların büyük bir kısmı batıya, Tanrı Dağları’nın kuzey v ...

Uygur Halk İnanışları ve Yasak-Örtmece

Uygur Halk İnanışları ve Yasak-Örtmece

Arş. Gör. Zeynep TÜRKERİ Özet Tarihî İpek Yolu üzerinde yer alan Doğu Türkistan topraklarında yaşayan Uygurlar, zengin bir yazılı edebiyata ve sözlü kültüre sahiptir. Yaşadıkları c ...

Uygur Sivil Belgeleri Işığında Eski Uygurlarda Üzüm Yetiştiriciliği

Uygur Sivil Belgeleri Işığında Eski Uygurlarda Üzüm Yetiştiriciliği

Doktora Öğrencisi. Buheliqi WEİLİ Prof. Dr. A. Melek ÖZYETGİN Özet Turfan Uygurlarına ait Uygur sivil (dindışı) belgeleri (9-14. yüzyıllar) Uygurların siyasi, iktisadi ve kültürel ...

Türk Kültür Dünyasında Uygur Askerî Müziği

Türk Kültür Dünyasında Uygur Askerî Müziği

Öğr. Gör. Dr. Haşmet ALTINÖLÇEK Özet Türk kültüründe önemli bir yeri olan askerî müziğin ilk ortaya çıkışı, İslâmiyet öncesi Türk devletlerine kadar uzanmaktadır. Bu Türk devletler ...

Uygur Türklerinin Dinî Kültürü Ve İslâm Medeniyeti’ne Katkıları

Uygur Türklerinin Dinî Kültürü Ve İslâm Medeniyeti’ne Katkıları

Yrd. Doç. Dr. Nur Ahmet Kurban Özet Önceleri Hun İmparatorluğu (M. Ö. 220-M.S. 2016) ve Göktürk Devleti (551-745) gibi güçlü Türk devletleri içerisinde boy gösteren Uygurlar’ın en ...

Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Hazin Bir Göç Hikâyesi

Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Hazin Bir Göç Hikâyesi

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL Özet Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurlardan bazıları Çin'in baskısı nedeni ile 1961 yılında vatanlarını terk etmek zorunda kalmıştır. Bu kafile önce Afgan ...

Eski Türk Devletlerinin Destanlarına Göre Kurttan ve Ağaçtan Türeme

Eski Türk Devletlerinin Destanlarına Göre Kurttan ve Ağaçtan Türeme

Yrd. Doç. Dr. Zekiye TUNÇ  öğr. Yıldız AKBULUT  Özet Destanlar, tarihi olayları aydınlatmada başvuracağımız kaynaklar içerisinde sayılabilirler. Bu tür eserlerde kavim isimlerine y ...

You Are Here: Home » Uygur Tarihi, Kültürü ve Edebiyatı (Page 8)

Uygur “Yar-Yar” ve “Ölen” Koşakları Üzerine

Alimcan İnayet ÖZET Uygur halk edebiyatında "yar-yar" veya "öleñ" olarak adlandırılan koşaklar Uygur düğün türküleri içerisinde bir türü teşkil etmektedir. Kendine özgü şekil ve muhteva özellikleriyle diğer koşaklardan ayrılır. Bu koşaklar şekil bakımından mani- beyit - mani şeklinde birbirine dönüşebilmektedir. Bu dönüşüm icrada söz konusu değilse de, yazılı metinlerde çok net olarak görülmektedir. "Yar-ya ...

Read more

Turfan Uygurlarının 1732 Yılında doğuya göç etmeleriyle ilgili bir belge

Ömercan Nuri ÖZET Söz konusu belge Ankara Etnografya Müzesi'nde saklanmaktadır. Turfan Uygurlarının 18. yüzyılda Çin'in Gansu eyaletine göç etmeleriyle ilgili bir vesikadır. Çağatay Türkçesiyle yazılmıştır. Bu belgeyi daha önce Ahmet Temir yayınlamıştır. Ancak Ahmet Temir metnin transkripsiyonunu yaparken belgenin dilini Tatarcaya yakın okumuş, özellikle Çince yer adlarını yanlış okumuştur. Dolayısıyla belg ...

Read more

Orta Asya’daki Uygurların kültürü ve başarıları üzerine

Nebijan Tursun ÖZET Bu makalede eski Sovyetler Birliği dönemindeki ve bugünkü Bağımsız Orta Asya Cumhuriyetlerindeki Uygurların kültürünün oluşum ve gelişim süreci üzerinde durulacaktır. Bilindiği gibi, Orta Asya diasporadaki Uygurların en fazla toplandığı bir bölgedir. Bu bölgenin Uygurların ana vatanı Doğu Türkistan, yani bugünkü Çin Halk Cumhuriyeti tarafından Şincan Uygur Özerk Bölgesi diye adlandırılan ...

Read more

Risale-i Temürçilik

Ümit Eker, Ünal Zal ÖZET İsveç’in Türk dünyasıyla olan ilişkileri tarih boyunca diğer Avrupa ülkelerine göre daha olumlu bir çizgide seyretmiştir. Geçmişi 17. yüzyıla kadar uzanan İsveç-Türk dünyası arasındaki ilişkiler akademik alana da yansımış, bu olumlu havanın etkisiyle Türk diline ait birçok tarihî eser ve belge İsveç kütüphanelerine getirilmiştir. Bu akademik ilginin olduğu merkezlerden biri Lund, di ...

Read more

Orta Aaya sınırlarına Uygur göçü

William Clark-Ablet Kamalov Çeviren: Adem Öger/Zulhayat Ötkür Özet Günümüzde İli nehri vadisindeki doğu Kazakistan bölgesinde iki farklı Uygur topluluğu mevcuttur. Çin ve Kazakistan arasındaki sınır, 19. yüzyılda ilk Uygur ailelerinin Rus İmparatorluğuna göçünden beri birkaç göçe uygun ortam sağlayan vadinin kesişme noktasıdır. En eski göçmen Uygur topluluğu, 1880’lerdeki göçmenlerin torunlarıdır. Uygur ail ...

Read more

Mihail Vasilyeviç Pevtsov ve Doğu Türkistan araştırmalarına katkısı

Muvaffak Duranlı ÖZET Rus seyyah ve araştırmacıların XIX. yüzyılda Çin ve Doğu Türkistan bölgesine yaptıkları araştırma seyahatleri Rusya’da Çin ve Doğu Türkistan ile ilgili çalışmaların zenginleşmesini ve bu bölgelerin daha iyi tanınmasını sağlamıştır. Bu bölgelere giden seyyahlardan biri de N. M. Prjevalskiy’in öğrencisi olarak tanınan Mihail Vasilyeviç Pevtsov’dur. Farklı zaman dilimlerinde birkaç kez bu ...

Read more

isveç türkolojisinden bilgin: Gustaf Raquette ve Gunnar Jarrıng

Mehmet Turgut Berbercan Özet Çalışmada, bir giriş bilgisi olarak İsveç Türkolojisiyle ilgili genel bilgiler verilmiş, İsveç Türkolojisinin öncü isimleri anılmıştır. Çalışmanın ana konusunu ise Gustaf Raquette’nin ve Gunnar Jarring’in hayatı ve eserleri teşkil etmektedir. Metodolojik olarak, 20. yüzyılın başında, Doğu Türkistan Türklüğünün dünyada sesinin duyurulmasında, dillerinin, edebiyatlarının, folklorl ...

Read more

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top