• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
Uygur sivil belgelerinden hareketle Uygurlarda yerleşik yaşam ve bununla ilgili söz varlığına dair

Uygur sivil belgelerinden hareketle Uygurlarda yerleşik yaşam ve bununla ilgili söz varlığına dair

Araş. Gör. Uğur UZUNKAYA Özet Uygurlarda yerleşik yaşam, çeşitli milletler tarafından yapılan arkeolojik araştırmalarla incelenmiş olmasına rağmen, Uygurlar tarafından kaleme alınm ...

Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Gelişmesi

Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Gelişmesi

Dilbilimci. Talat Tekin Atatürk'ün Kurtuluş Savaşında sonra birbiri ardına giriştiği ve gerçekleştirdiği devrimler arasında Dil Devriminin, eğitim-öğretim ve kültür yaşamımızla ola ...

Tibet Budizminde Dhāraṇīler Ve Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī

Tibet Budizminde Dhāraṇīler Ve Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī

Dr. Ayşe KILIÇ CENGİZ Özet: Tarihleri boyunca çeşitli dinleri benimsemiş olan Uygurlar arasında taraftar bulan inanışlardan birisi de Mahāyāna Budizminin bir kolu olan Vajrayāna di ...

Bir İttifakın Resmi: “Miğfersiz”

Bir İttifakın Resmi: “Miğfersiz”

Prof. Dr. Tilla Deniz BAYKUZU Özet İslam öncesi Türklerin kendilerini, sosyal hayatlarını resmetmeleri  kaya resimleri dışında pek fazla rastlanan bir durum değildir. Bu  yüzden on ...

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Onluk Yüzlük Sözcükleri Üzerine

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Onluk Yüzlük Sözcükleri Üzerine

Arş. Gör. Arda KARADAVUT Özet Kırgızların 840 yılında Orhon Uygur Kağanlığının başkenti Karabalgasun’u ele geçirmesiyle Uygurların büyük bir kısmı batıya, Tanrı Dağları’nın kuzey v ...

Uygur Halk İnanışları ve Yasak-Örtmece

Uygur Halk İnanışları ve Yasak-Örtmece

Arş. Gör. Zeynep TÜRKERİ Özet Tarihî İpek Yolu üzerinde yer alan Doğu Türkistan topraklarında yaşayan Uygurlar, zengin bir yazılı edebiyata ve sözlü kültüre sahiptir. Yaşadıkları c ...

Uygur Sivil Belgeleri Işığında Eski Uygurlarda Üzüm Yetiştiriciliği

Uygur Sivil Belgeleri Işığında Eski Uygurlarda Üzüm Yetiştiriciliği

Doktora Öğrencisi. Buheliqi WEİLİ Prof. Dr. A. Melek ÖZYETGİN Özet Turfan Uygurlarına ait Uygur sivil (dindışı) belgeleri (9-14. yüzyıllar) Uygurların siyasi, iktisadi ve kültürel ...

Türk Kültür Dünyasında Uygur Askerî Müziği

Türk Kültür Dünyasında Uygur Askerî Müziği

Öğr. Gör. Dr. Haşmet ALTINÖLÇEK Özet Türk kültüründe önemli bir yeri olan askerî müziğin ilk ortaya çıkışı, İslâmiyet öncesi Türk devletlerine kadar uzanmaktadır. Bu Türk devletler ...

Uygur Türklerinin Dinî Kültürü Ve İslâm Medeniyeti’ne Katkıları

Uygur Türklerinin Dinî Kültürü Ve İslâm Medeniyeti’ne Katkıları

Yrd. Doç. Dr. Nur Ahmet Kurban Özet Önceleri Hun İmparatorluğu (M. Ö. 220-M.S. 2016) ve Göktürk Devleti (551-745) gibi güçlü Türk devletleri içerisinde boy gösteren Uygurlar’ın en ...

Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Hazin Bir Göç Hikâyesi

Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Hazin Bir Göç Hikâyesi

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL Özet Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurlardan bazıları Çin'in baskısı nedeni ile 1961 yılında vatanlarını terk etmek zorunda kalmıştır. Bu kafile önce Afgan ...

Eski Türk Devletlerinin Destanlarına Göre Kurttan ve Ağaçtan Türeme

Eski Türk Devletlerinin Destanlarına Göre Kurttan ve Ağaçtan Türeme

Yrd. Doç. Dr. Zekiye TUNÇ  öğr. Yıldız AKBULUT  Özet Destanlar, tarihi olayları aydınlatmada başvuracağımız kaynaklar içerisinde sayılabilirler. Bu tür eserlerde kavim isimlerine y ...

You Are Here: Home » Uygur Tarihi, Kültürü ve Edebiyatı (Page 7)

Mançuların ilk Doğu Türkistan istilası

Feyzullah UYGUR Özet XVII. yüzyılın ilk yarısında Tanrı Dağlarının kuzeyinde İli merkezli Cungarya Hanlığı kurulurken, güneyinde ise Ak Dağlılar ve Kara Dağlılar olmak üzere iki Hocalar güruhu birbirine karşı kıyasıya mücadele ediyordu. Yarkent Hanı İsmail Han tarafından saf dışı bırakılan Ak Dağlıların dinî lideri Apak Hoca’nın yardım talep etmesi üzerine Cungarların, ‘Küçük Buhara’ olarak da bilenen Kaşga ...

Read more

Abdülhamid’in Uygur Türklerindeki Silinemeyen İzleri

Sene 1473. Fatih Sultan Mehmed Şebin karahisar’ı alışını Uygurca bir fermana naklediyor. Yetmiyor sarayda Uygurca dersleri alıyor. Sene 1973. Seyyid Yakup Han Doğu Türkistan’da Çin istilasına karşı savaşırken, yeğeni Hoca Töre’yi Sultan Abdülaziz’in yanına gönderiyor. Hoca Töre’nin getirdiği Farsça mektup okunduktan sonra Abdülaziz derhal 6 Krupp topu, 2 bin tüfek ve diğer silah mühimmatlarından oluşan bir ...

Read more

Doğu Türkistan Cumhuriyeti

Dr. Erkin Emet Türkiye Seidiye Hanlığı'ndan Günümüze Doğu Türkistan Kalmuklar 1674'te Turfan, Ürümçi ve İli bölgelerinde Cungariye Devleti'ni kurdular. 1679'dan sonra 18 yıl boyunca bu devlet bölgenin güneyine de hâkim oldu. Kalmukların hâkimiyetindeki bu devir, Doğu Türkistan'da genel vali sıfatıyla hocaların hüküm sürdüğü bir devir olmuş; bu sebeple "Hocalar Devri" olarak adlandırılmıştır.1 Bu tarihten so ...

Read more

Uygur Türklerinin Destan ve Halk Hikayelerinde Hızır Tipi

Ebru Kılıç ÖZET Uygur Türklerinin yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğu olması ve İslam dinini kabul etmeleri sözlü anlatıların muhtevasına etki etmiş, bu anlatılarda yeni hayat şartları ve yeni dinin algısına bağlı olarak birtakım şekli ve muhtevi farklılıklar ortaya çıkartmıştır. Bu noktada Uygur halk destanlarındaki olağanüstü özellik gösteren şahıslar da bu duruma bağlı olarak yerleşik hayatın ve İsl ...

Read more

Uygur Özerk Bölgesinde Halk arasında Yaşayan Bazı Tarihi Yer Adları

Kürşat Yıldırım Özet Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan Uygur Özerk Bölgesi coğrafyasında yer adlarının aslının ve Türkçesinin tespiti için yazılı vesikalar yanında sözlü kaynaklardan da istifade edilmelidir. Bölge halkı arasında hâlâ kullanılan ancak resmî olarak mevcut olmayan bazı yer adlarını kayda geçirmek gerekmektedir. Çalışmamızda günümüzde halk arasında yaşayan bir yer adı tespit ed ...

Read more

Uygur Makamlarının Uygur Kültüründeki Yeri

Tursuncan Savut Udmuş,Çev. Aygüzel Abduselam Uygur makamları, Uygur halkının kültür hazinesindeki paha biçilmez mücevher mahiyetinde olup çalışkan, yaratıcı ve sanatsever Uygur halkının akıl ve ferasetini, Uygur halkının tarihi geçmişini ve sosyal yaşamını şarkı, müzik, dans, şiir ve tiyatro aracılığı ile yansıtmaktadır. Bir başka ifadeyle “Uygur makamları yalnız müzik ile sınırlandırılan sanatsal bir form ...

Read more

Uygur Halk Oyunlarından Senem Dansı

Nuri Mahmut Özet Uygur dans kültüründe önemli bir yere sahip olan senem dansı, yalnız Uygur 12 makamının nağmelerinde değil, düğün dernek, bayram ve meşrep gibi kültürel etkinliklerde de sık sık karşımıza çıkar. Senem dansı, dans özelliğinin yanı sıra müzik ve halk edebiyatı boyutuyla da dikkat çekmekte ve araştırma konusu olmaktadır. Bu makalede, Uygur halk danslarının zenginliğini ortaya koyan “Senem” dan ...

Read more

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top