• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
Kök Türk ve Uygur çağındaki Moğol asıllı halkların siyasî ve kültürel durumları (6 ve 9. Yüzyıllarda)

Kök Türk ve Uygur çağındaki Moğol asıllı halkların siyasî ve kültürel durumları (6 ve 9. Yüzyıllarda)

Enkhbat AVİRMED Kök Türk ve Uygur çağındaki Moğolların tarihi Türkiye ve Moğolistan’da en az araştırılmış konularından biridir. Bu dönem, Moğol tarihinin en karanlık devridir. Bunu ...

Sarı Uygurların kökeni

Sarı Uygurların kökeni

Erkin EKREM Özet 1081 ve 1083 yıllarında ik defa Çin kaynaklannda Huang-t'ou Hu-he (San Baş Uygur) olarak zikredilen San Uygurlann (San Yugurlar), sadece tarihi kökenleri hakkında ...

Uygurca Altun Yaruk’a ait belgeler (701-750)

Uygurca Altun Yaruk’a ait belgeler (701-750)

Tülin Ayşe KOÇ ÖZET Bu çalışmada Budist Uygur edebiyatının önemli eserlerinden biri olan Altun Yaruk’a ait 50 belge üzerinde durulmuştur. 10. yüzyılda Biş Balıklı Şıñko Şeli Tutuñ ...

Uygurcada terim yapma tekniği üzerine gözlemler

Uygurcada terim yapma tekniği üzerine gözlemler

Ablet SEMET Uygurca araştırmaları için çok büyük emek veren ve elde ettiği büyük başarılarıyla bu alanda ölümsüzleşen ünlü bilginimiz Reşid Rahmati Arat, 1942 senesinde yayımladığı ...

Maniheist ve Budist Türkçe metinlerde Fiil + -mAk + İyEk bol- yapısı üzerine

Maniheist ve Budist Türkçe metinlerde Fiil + -mAk + İyEk bol- yapısı üzerine

Özet Bu yazıda, Uygurlardan kalan Maniheist ve Budist çevrelere ait Türkçe metinlerde geçen fiil + -mAk + İyEk bol- yapısı üzerinde durulmuştur. Bu yapıdaki –mAk isim-fiil ekli söz ...

Türk kültürü bağlamında Doğu Türkistan kültür tarihi

Türk kültürü bağlamında Doğu Türkistan kültür tarihi

Prof. Dr. Risalat KARIMOVA ÖZET Uygur Türkleri, köklü bir tarihe ve zengin bir kültür birikimine sahiptir. Bu kültürün oluşumu ve gelişiminde ise Uygur Türklerinin yaşadığı coğrafy ...

Eski Uygur Türkçesinde arıg turug, arıg silig ve arıg süzük ikilemeleri üzerine

Eski Uygur Türkçesinde arıg turug, arıg silig ve arıg süzük ikilemeleri üzerine

Dr. Emrah BOZOK Özet Eski Uygur Türkçesi dönemine ait metinler bağlamında “temiz” anlamını karşılayan arıg sözcüğünün temizlik kavram alanına giren turug, silig vesüzük sözcükleriy ...

Eski Türkçede aldatma kavramı -Yeni Uygur Türkçesi ile karşılaştırılmalı-

Eski Türkçede aldatma kavramı -Yeni Uygur Türkçesi ile karşılaştırılmalı-

Saadet Sena KARAMAN ÖZET Çalışmamızın temeli Eski Türkçe ve Yeni Uygur Türkçesi dönemindeki aldatma kavramı ve bu kavram etrafındaki söz varlığının ortaya konması ve sınıflandırılm ...

Uygurca Altun Yaruk’a ait belgeler (651-700)

Uygurca Altun Yaruk’a ait belgeler (651-700)

MUAMMER YÜCAL ÖZET Çalışma, Budist Uygur Edebiyatı dönemi eserlerinden “Altun Yaruk”a ait 50 belgenin incelenmesini içermektedir. Mahayana Budizmine ait bir sutra kitabı olan eser, ...

“Hsi-Yü” olarak Çin Türkistanı’nın tarihî sınırlanması ve tarihî önemi

“Hsi-Yü” olarak Çin Türkistanı’nın tarihî sınırlanması ve tarihî önemi

Dr. MUHADDERE N. ÖZERDİM Çin Türkistanı'nın tarihî, -coğrafî durumu dolayısiyle gayet karışık bir manzara gösterir. Birçok milletler burada hâkimiyet için mücadele etmişler, birbir ...

Uygur sivil dokümanlarının söz varlığı

Uygur sivil dokümanlarının söz varlığı

Danışman: Doç. Dr. Ferruh Ağca Bu çalışmamızda Uygurlardan kalan 13-14. yüzyıllara ait din dışı metinlerin söz varlığını ortaya koymakla Türk dilinin seküler alana ait kavram ve te ...

You Are Here: Home » Uygur Tarihi, Kültürü ve Edebiyatı (Page 14)

Ayı İslam Batur masalının Vladimir Propp’un “masalların yapısal çözümlemesi” yöntemiyle incelemesi

Fatoş Yalçınkaya Özet Masallar, diğer halk bilgisi ürünleri gibi çeşitli kuramsal yaklaşımlar ve yöntemlerle incelenmektedir. Bu yöntemlerden birisi Vladimir Propp’un Masalların Yapısal Çözümlemesi yöntemidir. Söz konusu yöntem masalı oluşturan yapı elementlerine yönelik olup masaldaki fonksiyon adı verilen temel hareketleri tespit etmek ve bu suretle masalın şemasını çıkarmak, tüm masallar için genel geçer ...

Read more

1930’lu yıllarda Kaşgar’da çıkan “Şerqi Türkistan hayatı”, “Erkin Türkistan” ve “Yengi hayat” gazetelerindeki bazı şiirler

Alimcan İnayet ÖZET Ceditçilik hareketinin etkisiyle 20. yüzyılın başlarından itibaren Doğu Türkistan’ın çeşitli bölgelerinde çok sayıda gazete ve dergi çıkarılmaya başlamıştır. “Şerqî Türkistan Hayati”, “Erkin Türkistan”, “Yeñi Hayat” gazeteleri bunların bazılarıdır. 1930’lu yıllarda çıkarılan söz konusu gazetelerin dili Çağatay Uygur Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Tatar Türkçesi, Özbek Türkçesine ait unsurla ...

Read more

1878-1881 Yilliridiki “İli krizisi” ve unin aqiviti

Nebijan Tursun ÖZET Yakup Bey’in Tanrı Dağları’nın güney bölgesini kontrol altına alarak Yetteşeher Devleti’ni kurduğu 1865 yılında Tanrı Dağları’nın kuzeyindeki İli bölgesinde “İli/Tarançı Sultanlığı” kurulmuştu. Yakup Bey’in devletinin gittikçe çlenmesi Orta Asya’ya doğru yayılma emelleri taşıyan Çarlık Rusya’yı rahatsız ettiği için Ruslar bu iki bağımsız devleti yok etme plan ve stratejilerine hız verdi. ...

Read more

“On iki Makam” metinlerindeki halk türküleri ve halk destanlarında ifade edilen toplumsal fikirler

Tursuncan Savut Udmuş Aktaran: Aygüzel Abduselam Büyük hacimli, sistemli ve kalıplaşmış bir müzik zenginliği olan “On İki Makam”, Uygur halkının ülkemizin kültürel hazinesine kattığı önemli bir unsurdur. “On iki makam” asırlardan beri halkımızın ruh dünyasına, toplumsal yaşamına, psikolojisine sinerek toplumsal hayata renk katan, benlik duygusu uyandıran ve halkın estetik zevkini kandıran kudretli, manevi b ...

Read more

8-13. Yüzyıllarda Uygurlarda eğitim

Yusufcan Yasın ÖZET 8-13. yüzyıllar Uygur kültür tarihinin en parlak dönemidir. Aynı dönemde Uygurlar devlet idaresi, hukuk, askerlik, iktisat, ticaret, fen, bilim, dil, yazı, eğitim ve sanat sahasında gittikçe gelişme göstermiş; özellikle 840’dan sonra Uygurların siyasi merkezinin İç Asya’ya nakledilmesiyle eğitim ve fen sahasında Türk kültür tarihine yön veren pek çok başarı kazanmışlardır. Birçok yazıyı ...

Read more

1755-1949 Yılları arasında Doğu Türkistan

Yelda Demirağ ÖZET Sovyetler Birliği’nin yıkılması sonrasında Çin’in Doğu Türkistan’ı entegre etme politikaları batı’ya yani Orta Asya’ya açılımın, Orta Asya’da stratejik etki alanı kurma çabasının bir göstergesidir. Bu nedenle bölge aynı zamanda küresel güç mücadelesi içinde önemli bir yere sahiptir. Günümüzde Çin açısından bu denli önemli olan Doğu Türkistan bölgesi, geçmişte de aynı önemi taşımış bu nede ...

Read more

Çağdaş Uygur edebiyatı ve onun geleceği

Raile Abdülvahit Kaşgarlı ÖZET Çağdaş Uygur edebiyatı, XIX. yüzyılın sonu XX. yüzyılın başlarında oluşan Uygur edebiyatını ifade etmektedir. Uygur Edebiyatı, XIX. yüzyılın ortalarına kadar divan şiiri merkezli gelişirken, bu yüzyılın ikinci yarısından itibaren yavaş yavaş yeni bir döneme girmiştir. XX. yüzyılın başlarında oluşan Çağdaş Uygur Edebiyatının 1930'lu ve 1940’lı yıllarda gösterdiği gelişmeyi cedi ...

Read more

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top