• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
Kök Türk ve Uygur çağındaki Moğol asıllı halkların siyasî ve kültürel durumları (6 ve 9. Yüzyıllarda)

Kök Türk ve Uygur çağındaki Moğol asıllı halkların siyasî ve kültürel durumları (6 ve 9. Yüzyıllarda)

Enkhbat AVİRMED Kök Türk ve Uygur çağındaki Moğolların tarihi Türkiye ve Moğolistan’da en az araştırılmış konularından biridir. Bu dönem, Moğol tarihinin en karanlık devridir. Bunu ...

Sarı Uygurların kökeni

Sarı Uygurların kökeni

Erkin EKREM Özet 1081 ve 1083 yıllarında ik defa Çin kaynaklannda Huang-t'ou Hu-he (San Baş Uygur) olarak zikredilen San Uygurlann (San Yugurlar), sadece tarihi kökenleri hakkında ...

Uygurca Altun Yaruk’a ait belgeler (701-750)

Uygurca Altun Yaruk’a ait belgeler (701-750)

Tülin Ayşe KOÇ ÖZET Bu çalışmada Budist Uygur edebiyatının önemli eserlerinden biri olan Altun Yaruk’a ait 50 belge üzerinde durulmuştur. 10. yüzyılda Biş Balıklı Şıñko Şeli Tutuñ ...

Uygurcada terim yapma tekniği üzerine gözlemler

Uygurcada terim yapma tekniği üzerine gözlemler

Ablet SEMET Uygurca araştırmaları için çok büyük emek veren ve elde ettiği büyük başarılarıyla bu alanda ölümsüzleşen ünlü bilginimiz Reşid Rahmati Arat, 1942 senesinde yayımladığı ...

Maniheist ve Budist Türkçe metinlerde Fiil + -mAk + İyEk bol- yapısı üzerine

Maniheist ve Budist Türkçe metinlerde Fiil + -mAk + İyEk bol- yapısı üzerine

Özet Bu yazıda, Uygurlardan kalan Maniheist ve Budist çevrelere ait Türkçe metinlerde geçen fiil + -mAk + İyEk bol- yapısı üzerinde durulmuştur. Bu yapıdaki –mAk isim-fiil ekli söz ...

Türk kültürü bağlamında Doğu Türkistan kültür tarihi

Türk kültürü bağlamında Doğu Türkistan kültür tarihi

Prof. Dr. Risalat KARIMOVA ÖZET Uygur Türkleri, köklü bir tarihe ve zengin bir kültür birikimine sahiptir. Bu kültürün oluşumu ve gelişiminde ise Uygur Türklerinin yaşadığı coğrafy ...

Eski Uygur Türkçesinde arıg turug, arıg silig ve arıg süzük ikilemeleri üzerine

Eski Uygur Türkçesinde arıg turug, arıg silig ve arıg süzük ikilemeleri üzerine

Dr. Emrah BOZOK Özet Eski Uygur Türkçesi dönemine ait metinler bağlamında “temiz” anlamını karşılayan arıg sözcüğünün temizlik kavram alanına giren turug, silig vesüzük sözcükleriy ...

Eski Türkçede aldatma kavramı -Yeni Uygur Türkçesi ile karşılaştırılmalı-

Eski Türkçede aldatma kavramı -Yeni Uygur Türkçesi ile karşılaştırılmalı-

Saadet Sena KARAMAN ÖZET Çalışmamızın temeli Eski Türkçe ve Yeni Uygur Türkçesi dönemindeki aldatma kavramı ve bu kavram etrafındaki söz varlığının ortaya konması ve sınıflandırılm ...

Uygurca Altun Yaruk’a ait belgeler (651-700)

Uygurca Altun Yaruk’a ait belgeler (651-700)

MUAMMER YÜCAL ÖZET Çalışma, Budist Uygur Edebiyatı dönemi eserlerinden “Altun Yaruk”a ait 50 belgenin incelenmesini içermektedir. Mahayana Budizmine ait bir sutra kitabı olan eser, ...

“Hsi-Yü” olarak Çin Türkistanı’nın tarihî sınırlanması ve tarihî önemi

“Hsi-Yü” olarak Çin Türkistanı’nın tarihî sınırlanması ve tarihî önemi

Dr. MUHADDERE N. ÖZERDİM Çin Türkistanı'nın tarihî, -coğrafî durumu dolayısiyle gayet karışık bir manzara gösterir. Birçok milletler burada hâkimiyet için mücadele etmişler, birbir ...

Uygur sivil dokümanlarının söz varlığı

Uygur sivil dokümanlarının söz varlığı

Danışman: Doç. Dr. Ferruh Ağca Bu çalışmamızda Uygurlardan kalan 13-14. yüzyıllara ait din dışı metinlerin söz varlığını ortaya koymakla Türk dilinin seküler alana ait kavram ve te ...

You Are Here: Home » Uygur Tarihi, Kültürü ve Edebiyatı (Page 13)

Risale-i Temürçilik

Ümit Eker, Ünal Zal ÖZET İsveç’in Türk dünyasıyla olan ilişkileri tarih boyunca diğer Avrupa ülkelerine göre daha olumlu bir çizgide seyretmiştir. Geçmişi 17. yüzyıla kadar uzanan İsveç-Türk dünyası arasındaki ilişkiler akademik alana da yansımış, bu olumlu havanın etkisiyle Türk diline ait birçok tarihî eser ve belge İsveç kütüphanelerine getirilmiştir. Bu akademik ilginin olduğu merkezlerden biri Lund, di ...

Read more

Orta Aaya sınırlarına Uygur göçü

William Clark-Ablet Kamalov Çeviren: Adem Öger/Zulhayat Ötkür Özet Günümüzde İli nehri vadisindeki doğu Kazakistan bölgesinde iki farklı Uygur topluluğu mevcuttur. Çin ve Kazakistan arasındaki sınır, 19. yüzyılda ilk Uygur ailelerinin Rus İmparatorluğuna göçünden beri birkaç göçe uygun ortam sağlayan vadinin kesişme noktasıdır. En eski göçmen Uygur topluluğu, 1880’lerdeki göçmenlerin torunlarıdır. Uygur ail ...

Read more

Mihail Vasilyeviç Pevtsov ve Doğu Türkistan araştırmalarına katkısı

Muvaffak Duranlı ÖZET Rus seyyah ve araştırmacıların XIX. yüzyılda Çin ve Doğu Türkistan bölgesine yaptıkları araştırma seyahatleri Rusya’da Çin ve Doğu Türkistan ile ilgili çalışmaların zenginleşmesini ve bu bölgelerin daha iyi tanınmasını sağlamıştır. Bu bölgelere giden seyyahlardan biri de N. M. Prjevalskiy’in öğrencisi olarak tanınan Mihail Vasilyeviç Pevtsov’dur. Farklı zaman dilimlerinde birkaç kez bu ...

Read more

isveç türkolojisinden bilgin: Gustaf Raquette ve Gunnar Jarrıng

Mehmet Turgut Berbercan Özet Çalışmada, bir giriş bilgisi olarak İsveç Türkolojisiyle ilgili genel bilgiler verilmiş, İsveç Türkolojisinin öncü isimleri anılmıştır. Çalışmanın ana konusunu ise Gustaf Raquette’nin ve Gunnar Jarring’in hayatı ve eserleri teşkil etmektedir. Metodolojik olarak, 20. yüzyılın başında, Doğu Türkistan Türklüğünün dünyada sesinin duyurulmasında, dillerinin, edebiyatlarının, folklorl ...

Read more

Hoca Cahan Arşı ve divanından bir mesnevisi

Tuncay Bülbül ÖZET Anadolu coğrafyasına uzak bir bölgede bulunan Doğu Türkistan toprakları, tarih boyunca Türk kültürünün ve edebiyatının şekillendiği ve geliştiği önemli merkezlerden biri olmuştur. Uygur Türklerinin yaşadığı bu coğrafyada gerek “halk edebiyatı” gerekse “klasik Türk edebiyatı” alanında birçok şair yetişmiş ve bu şairler sayısız eser kaleme almışlardır. Bu bölgede yetişmiş klasik Türk edebiy ...

Read more

Almatı Uygur Tiyatrosu ve Tiyatro Yazarı Şevket Nezerov

  Dilbirim Rekhimcankızı Roziyev Uygur Tiyatrosu Kültürel gelişmeyi sağlayan gizil güçlerden biri tiyatrodur; öyle ki sanatsal yaratıyı en etkin biçimde topluma aktaran bir araç durumundadır. Tiyatro uyarı görevini yaptığı kadar, toplumu ortak komplekslerinden arındırır, onlara gerçek düşünce erkini, özgürlüğünü sağlar. Bir yaşam bilimi ve toplum sanatı olan tiyatro, halkın önüne bir sonuç olarak çıkar ...

Read more

Çağatay Türkçesiyle yazılmış bir tarikatname

M. Malik Bankır Özet Eski Türkçenin devamı olan Karahanlı diğer bir ifadeyle Hakaniye Türkçesinden XII-XIV. yüzyıllarda Harezm türkçesi aracılığıyla gelişen, XV. yüzyılda özellikle Timur hanedanı döneminde önemli bir yer edinen Çağatay Türkçesi birçok Türk topluluğunun resmi, edebi ve kültürel dili haline gelmiştir. Türkologlar arasında tartışmalı bir terim olan Çağatay, bu adı Cengiz Han’ın ikinci oğlundan ...

Read more

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top