• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
Kök Türk ve Uygur çağındaki Moğol asıllı halkların siyasî ve kültürel durumları (6 ve 9. Yüzyıllarda)

Kök Türk ve Uygur çağındaki Moğol asıllı halkların siyasî ve kültürel durumları (6 ve 9. Yüzyıllarda)

Enkhbat AVİRMED Kök Türk ve Uygur çağındaki Moğolların tarihi Türkiye ve Moğolistan’da en az araştırılmış konularından biridir. Bu dönem, Moğol tarihinin en karanlık devridir. Bunu ...

Sarı Uygurların kökeni

Sarı Uygurların kökeni

Erkin EKREM Özet 1081 ve 1083 yıllarında ik defa Çin kaynaklannda Huang-t'ou Hu-he (San Baş Uygur) olarak zikredilen San Uygurlann (San Yugurlar), sadece tarihi kökenleri hakkında ...

Uygurca Altun Yaruk’a ait belgeler (701-750)

Uygurca Altun Yaruk’a ait belgeler (701-750)

Tülin Ayşe KOÇ ÖZET Bu çalışmada Budist Uygur edebiyatının önemli eserlerinden biri olan Altun Yaruk’a ait 50 belge üzerinde durulmuştur. 10. yüzyılda Biş Balıklı Şıñko Şeli Tutuñ ...

Uygurcada terim yapma tekniği üzerine gözlemler

Uygurcada terim yapma tekniği üzerine gözlemler

Ablet SEMET Uygurca araştırmaları için çok büyük emek veren ve elde ettiği büyük başarılarıyla bu alanda ölümsüzleşen ünlü bilginimiz Reşid Rahmati Arat, 1942 senesinde yayımladığı ...

Maniheist ve Budist Türkçe metinlerde Fiil + -mAk + İyEk bol- yapısı üzerine

Maniheist ve Budist Türkçe metinlerde Fiil + -mAk + İyEk bol- yapısı üzerine

Özet Bu yazıda, Uygurlardan kalan Maniheist ve Budist çevrelere ait Türkçe metinlerde geçen fiil + -mAk + İyEk bol- yapısı üzerinde durulmuştur. Bu yapıdaki –mAk isim-fiil ekli söz ...

Türk kültürü bağlamında Doğu Türkistan kültür tarihi

Türk kültürü bağlamında Doğu Türkistan kültür tarihi

Prof. Dr. Risalat KARIMOVA ÖZET Uygur Türkleri, köklü bir tarihe ve zengin bir kültür birikimine sahiptir. Bu kültürün oluşumu ve gelişiminde ise Uygur Türklerinin yaşadığı coğrafy ...

Eski Uygur Türkçesinde arıg turug, arıg silig ve arıg süzük ikilemeleri üzerine

Eski Uygur Türkçesinde arıg turug, arıg silig ve arıg süzük ikilemeleri üzerine

Dr. Emrah BOZOK Özet Eski Uygur Türkçesi dönemine ait metinler bağlamında “temiz” anlamını karşılayan arıg sözcüğünün temizlik kavram alanına giren turug, silig vesüzük sözcükleriy ...

Eski Türkçede aldatma kavramı -Yeni Uygur Türkçesi ile karşılaştırılmalı-

Eski Türkçede aldatma kavramı -Yeni Uygur Türkçesi ile karşılaştırılmalı-

Saadet Sena KARAMAN ÖZET Çalışmamızın temeli Eski Türkçe ve Yeni Uygur Türkçesi dönemindeki aldatma kavramı ve bu kavram etrafındaki söz varlığının ortaya konması ve sınıflandırılm ...

Uygurca Altun Yaruk’a ait belgeler (651-700)

Uygurca Altun Yaruk’a ait belgeler (651-700)

MUAMMER YÜCAL ÖZET Çalışma, Budist Uygur Edebiyatı dönemi eserlerinden “Altun Yaruk”a ait 50 belgenin incelenmesini içermektedir. Mahayana Budizmine ait bir sutra kitabı olan eser, ...

“Hsi-Yü” olarak Çin Türkistanı’nın tarihî sınırlanması ve tarihî önemi

“Hsi-Yü” olarak Çin Türkistanı’nın tarihî sınırlanması ve tarihî önemi

Dr. MUHADDERE N. ÖZERDİM Çin Türkistanı'nın tarihî, -coğrafî durumu dolayısiyle gayet karışık bir manzara gösterir. Birçok milletler burada hâkimiyet için mücadele etmişler, birbir ...

Uygur sivil dokümanlarının söz varlığı

Uygur sivil dokümanlarının söz varlığı

Danışman: Doç. Dr. Ferruh Ağca Bu çalışmamızda Uygurlardan kalan 13-14. yüzyıllara ait din dışı metinlerin söz varlığını ortaya koymakla Türk dilinin seküler alana ait kavram ve te ...

You Are Here: Home » Uygur Tarihi, Kültürü ve Edebiyatı (Page 12)

Uygur Türklerinin Destan ve Halk Hikayelerinde Hızır Tipi

Ebru Kılıç ÖZET Uygur Türklerinin yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğu olması ve İslam dinini kabul etmeleri sözlü anlatıların muhtevasına etki etmiş, bu anlatılarda yeni hayat şartları ve yeni dinin algısına bağlı olarak birtakım şekli ve muhtevi farklılıklar ortaya çıkartmıştır. Bu noktada Uygur halk destanlarındaki olağanüstü özellik gösteren şahıslar da bu duruma bağlı olarak yerleşik hayatın ve İsl ...

Read more

Uygur Özerk Bölgesinde Halk arasında Yaşayan Bazı Tarihi Yer Adları

Kürşat Yıldırım Özet Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan Uygur Özerk Bölgesi coğrafyasında yer adlarının aslının ve Türkçesinin tespiti için yazılı vesikalar yanında sözlü kaynaklardan da istifade edilmelidir. Bölge halkı arasında hâlâ kullanılan ancak resmî olarak mevcut olmayan bazı yer adlarını kayda geçirmek gerekmektedir. Çalışmamızda günümüzde halk arasında yaşayan bir yer adı tespit ed ...

Read more

Uygur Makamlarının Uygur Kültüründeki Yeri

Tursuncan Savut Udmuş,Çev. Aygüzel Abduselam Uygur makamları, Uygur halkının kültür hazinesindeki paha biçilmez mücevher mahiyetinde olup çalışkan, yaratıcı ve sanatsever Uygur halkının akıl ve ferasetini, Uygur halkının tarihi geçmişini ve sosyal yaşamını şarkı, müzik, dans, şiir ve tiyatro aracılığı ile yansıtmaktadır. Bir başka ifadeyle “Uygur makamları yalnız müzik ile sınırlandırılan sanatsal bir form ...

Read more

Uygur Halk Oyunlarından Senem Dansı

Nuri Mahmut Özet Uygur dans kültüründe önemli bir yere sahip olan senem dansı, yalnız Uygur 12 makamının nağmelerinde değil, düğün dernek, bayram ve meşrep gibi kültürel etkinliklerde de sık sık karşımıza çıkar. Senem dansı, dans özelliğinin yanı sıra müzik ve halk edebiyatı boyutuyla da dikkat çekmekte ve araştırma konusu olmaktadır. Bu makalede, Uygur halk danslarının zenginliğini ortaya koyan “Senem” dan ...

Read more

Uygur “Yar-Yar” ve “Ölen” Koşakları Üzerine

Alimcan İnayet ÖZET Uygur halk edebiyatında "yar-yar" veya "öleñ" olarak adlandırılan koşaklar Uygur düğün türküleri içerisinde bir türü teşkil etmektedir. Kendine özgü şekil ve muhteva özellikleriyle diğer koşaklardan ayrılır. Bu koşaklar şekil bakımından mani- beyit - mani şeklinde birbirine dönüşebilmektedir. Bu dönüşüm icrada söz konusu değilse de, yazılı metinlerde çok net olarak görülmektedir. "Yar-ya ...

Read more

Turfan Uygurlarının 1732 Yılında doğuya göç etmeleriyle ilgili bir belge

Ömercan Nuri ÖZET Söz konusu belge Ankara Etnografya Müzesi'nde saklanmaktadır. Turfan Uygurlarının 18. yüzyılda Çin'in Gansu eyaletine göç etmeleriyle ilgili bir vesikadır. Çağatay Türkçesiyle yazılmıştır. Bu belgeyi daha önce Ahmet Temir yayınlamıştır. Ancak Ahmet Temir metnin transkripsiyonunu yaparken belgenin dilini Tatarcaya yakın okumuş, özellikle Çince yer adlarını yanlış okumuştur. Dolayısıyla belg ...

Read more

Orta Asya’daki Uygurların kültürü ve başarıları üzerine

Nebijan Tursun ÖZET Bu makalede eski Sovyetler Birliği dönemindeki ve bugünkü Bağımsız Orta Asya Cumhuriyetlerindeki Uygurların kültürünün oluşum ve gelişim süreci üzerinde durulacaktır. Bilindiği gibi, Orta Asya diasporadaki Uygurların en fazla toplandığı bir bölgedir. Bu bölgenin Uygurların ana vatanı Doğu Türkistan, yani bugünkü Çin Halk Cumhuriyeti tarafından Şincan Uygur Özerk Bölgesi diye adlandırılan ...

Read more

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top