• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
Uygur sivil belgelerinden hareketle Uygurlarda yerleşik yaşam ve bununla ilgili söz varlığına dair

Uygur sivil belgelerinden hareketle Uygurlarda yerleşik yaşam ve bununla ilgili söz varlığına dair

Araş. Gör. Uğur UZUNKAYA Özet Uygurlarda yerleşik yaşam, çeşitli milletler tarafından yapılan arkeolojik araştırmalarla incelenmiş olmasına rağmen, Uygurlar tarafından kaleme alınm ...

Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Gelişmesi

Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Gelişmesi

Dilbilimci. Talat Tekin Atatürk'ün Kurtuluş Savaşında sonra birbiri ardına giriştiği ve gerçekleştirdiği devrimler arasında Dil Devriminin, eğitim-öğretim ve kültür yaşamımızla ola ...

Tibet Budizminde Dhāraṇīler Ve Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī

Tibet Budizminde Dhāraṇīler Ve Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī

Dr. Ayşe KILIÇ CENGİZ Özet: Tarihleri boyunca çeşitli dinleri benimsemiş olan Uygurlar arasında taraftar bulan inanışlardan birisi de Mahāyāna Budizminin bir kolu olan Vajrayāna di ...

Bir İttifakın Resmi: “Miğfersiz”

Bir İttifakın Resmi: “Miğfersiz”

Prof. Dr. Tilla Deniz BAYKUZU Özet İslam öncesi Türklerin kendilerini, sosyal hayatlarını resmetmeleri  kaya resimleri dışında pek fazla rastlanan bir durum değildir. Bu  yüzden on ...

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Onluk Yüzlük Sözcükleri Üzerine

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Onluk Yüzlük Sözcükleri Üzerine

Arş. Gör. Arda KARADAVUT Özet Kırgızların 840 yılında Orhon Uygur Kağanlığının başkenti Karabalgasun’u ele geçirmesiyle Uygurların büyük bir kısmı batıya, Tanrı Dağları’nın kuzey v ...

Uygur Halk İnanışları ve Yasak-Örtmece

Uygur Halk İnanışları ve Yasak-Örtmece

Arş. Gör. Zeynep TÜRKERİ Özet Tarihî İpek Yolu üzerinde yer alan Doğu Türkistan topraklarında yaşayan Uygurlar, zengin bir yazılı edebiyata ve sözlü kültüre sahiptir. Yaşadıkları c ...

Uygur Sivil Belgeleri Işığında Eski Uygurlarda Üzüm Yetiştiriciliği

Uygur Sivil Belgeleri Işığında Eski Uygurlarda Üzüm Yetiştiriciliği

Doktora Öğrencisi. Buheliqi WEİLİ Prof. Dr. A. Melek ÖZYETGİN Özet Turfan Uygurlarına ait Uygur sivil (dindışı) belgeleri (9-14. yüzyıllar) Uygurların siyasi, iktisadi ve kültürel ...

Türk Kültür Dünyasında Uygur Askerî Müziği

Türk Kültür Dünyasında Uygur Askerî Müziği

Öğr. Gör. Dr. Haşmet ALTINÖLÇEK Özet Türk kültüründe önemli bir yeri olan askerî müziğin ilk ortaya çıkışı, İslâmiyet öncesi Türk devletlerine kadar uzanmaktadır. Bu Türk devletler ...

Uygur Türklerinin Dinî Kültürü Ve İslâm Medeniyeti’ne Katkıları

Uygur Türklerinin Dinî Kültürü Ve İslâm Medeniyeti’ne Katkıları

Yrd. Doç. Dr. Nur Ahmet Kurban Özet Önceleri Hun İmparatorluğu (M. Ö. 220-M.S. 2016) ve Göktürk Devleti (551-745) gibi güçlü Türk devletleri içerisinde boy gösteren Uygurlar’ın en ...

Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Hazin Bir Göç Hikâyesi

Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Hazin Bir Göç Hikâyesi

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL Özet Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurlardan bazıları Çin'in baskısı nedeni ile 1961 yılında vatanlarını terk etmek zorunda kalmıştır. Bu kafile önce Afgan ...

Eski Türk Devletlerinin Destanlarına Göre Kurttan ve Ağaçtan Türeme

Eski Türk Devletlerinin Destanlarına Göre Kurttan ve Ağaçtan Türeme

Yrd. Doç. Dr. Zekiye TUNÇ  öğr. Yıldız AKBULUT  Özet Destanlar, tarihi olayları aydınlatmada başvuracağımız kaynaklar içerisinde sayılabilirler. Bu tür eserlerde kavim isimlerine y ...

You Are Here: Home » Uygur Tarihi, Kültürü ve Edebiyatı (Page 11)

Zordun Sabir’in “Anayur” romanında sosyal yapı

Derya Ersöz Özet Çağdaş Uygur edebiyatının önemli temsilcileri arasında yer alan Zordun Sabir, kaleme aldığı eserleri ile gerek dil gerekse üslup açısından büyük başarılara imza atmıştır. Birçok yazın türünde eser vermiş, yurt içinde ve dışında çeşitli ödüllere layık görülmüştür. Genellikle gerçek olaylardan yola çıkarak yazdığı roman ve hikâyelerinde psikolojik tahlillere yer verirken Uygur toplumunun sosy ...

Read more

“Yusufbeğ – Ahmedbeğ” destanın Uygurca versiyonu: karşılaştırmalı analiz

Gülbeһrem Molotova Mexsun Qizi ÖZET Bu makalede, Yüsüpbeg-Ehmedbeg destanının Uygur varyantı incelenmiştir. Orta Asya’da Türk boyları arasında yaygın olarak anlatılan bu destanın varyantları çalışmada mukayese edilmiştir. Çalışmada ayrıca “Ehmedxan ve Bozoğlan” isimli varyant da incelemeye tabi tutulmuştur. Uygur, Türkmen ve Kazak versiyonlarının benzer ve farklı yönleri üzerinde durulmuştur. Anahtar Kelime ...

Read more

İli bölgesindeki “Otuz Oğul Meşrebi” mahallı özellikleri üzerine

Memtili Tahir Aktaran: Wusiman Tuerde ÖZET Meşrepler Uygur folklorunun hemen hemen tüm unsurlarını içinde barındıran önemli kültürel miraslarımızdan birisidir. Toplum bireylerinin hoşça vakit geçirmesini, aynı zamanda büyüklere saygı, küçüklere sevgi, edep, ahlak, paylaşım, adalet ve törelere itaat gibi sosyal değerleri öğrenip benimsemelerini sağlar. Yapı ve işlevsel açıdan Anadolu sahasındaki sıra/yaren g ...

Read more

Tarihten Günümüze Uygur Türkleri ve Doğu Türkistan’ın Bugünkü Durumu

Yücel TANAY (Araştırmacı - Yazar) Uygur Türkleri , Türk tarihinde ilk yerleşik hayata geçen,Türk Milletinin ilk kültür ve medeniyetini şekillendiren ve modern anlamda  Uygur – Türk devletini kuran  çok kadim Türk boylarındandır.  Türk tarihinde ilk şehircilik,Mimarlık,din ve kültürünün temellerini atmışlar  aynı zamanda  modern tarım  yapmışlar ve tarihi iqem yolunun ilk Kervancıları ve tüccarları olarak ta ...

Read more

Uygur Atasözlerinin Sentaksı üzerinde Bir Araştırma

Prof. Dr. Mevlüt GÜLTEKİN* ÖZ: Uygur atasözlerinin cümle bilgisi yönünden incelendiği bu çalışmada değişik kaynaklardan seçilen 162 Uygur atasözü ele alınmıştır. Cümle yapıları itibarıyla atasözleri, 1. Basit, 2. Birleşik, a. sıralı, b. şartlı, c. iç içe, ç. Ki bağlaçlı bağlı ve d. girişik cümle, 3. Karmaşık cümle yapısındaki atasözleri olarak tasnif edilmek suretiyle incelenmiştir. Basit cümle yapısındaki ...

Read more

Kutadgu Bilig’in üslubu

Aktaran: Yusufcan Yasin Özet Yusuf Has Hacib’in şahane destanı KB, akıl, hikmet, felsefe – içtimaiyat bilgisine âit bir ders kitabı da denilebilir. O dönemin toplumsal düzeni – Hakaniye sisteminin incelenmesinde bu destan çok değerli bir malzemedir. Bu destan, mesnevî tarzına halk edebiyatındaki türkü, kasîde ananesini sokarak yeni bir üslûp ile yazılmıştır. Bu üslûp, sâdece şâir Yusuf'a özgüdür. Şâirin ama ...

Read more

“İz” romanında örf adet ve geleneklerle ilgili unsurlar üzerine

Alimcan İnayet Özet “İz” romanı çağdaş Uygur edebiyatının en başarılı eserlerinden birisidir. Bu roman 20. Yüzyılın başlarında Doğu Türkistan’ın Kumul bölgesinde meydana gelen çiftçi ayaklanmasını anlatır. Romanda anlatılan kahramanların bir kısmı gerçek tarihi şahısların isimlerini taşır. Roman dil ve anlatım yönünde de çok başarılıdır. Bütün bunların yanı sıra bizim dikkatimizi çeken nokta, romanda kullan ...

Read more

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top