• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
Uygur sivil belgelerinden hareketle Uygurlarda yerleşik yaşam ve bununla ilgili söz varlığına dair

Uygur sivil belgelerinden hareketle Uygurlarda yerleşik yaşam ve bununla ilgili söz varlığına dair

Araş. Gör. Uğur UZUNKAYA Özet Uygurlarda yerleşik yaşam, çeşitli milletler tarafından yapılan arkeolojik araştırmalarla incelenmiş olmasına rağmen, Uygurlar tarafından kaleme alınm ...

Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Gelişmesi

Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Gelişmesi

Dilbilimci. Talat Tekin Atatürk'ün Kurtuluş Savaşında sonra birbiri ardına giriştiği ve gerçekleştirdiği devrimler arasında Dil Devriminin, eğitim-öğretim ve kültür yaşamımızla ola ...

Tibet Budizminde Dhāraṇīler Ve Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī

Tibet Budizminde Dhāraṇīler Ve Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī

Dr. Ayşe KILIÇ CENGİZ Özet: Tarihleri boyunca çeşitli dinleri benimsemiş olan Uygurlar arasında taraftar bulan inanışlardan birisi de Mahāyāna Budizminin bir kolu olan Vajrayāna di ...

Bir İttifakın Resmi: “Miğfersiz”

Bir İttifakın Resmi: “Miğfersiz”

Prof. Dr. Tilla Deniz BAYKUZU Özet İslam öncesi Türklerin kendilerini, sosyal hayatlarını resmetmeleri  kaya resimleri dışında pek fazla rastlanan bir durum değildir. Bu  yüzden on ...

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Onluk Yüzlük Sözcükleri Üzerine

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Onluk Yüzlük Sözcükleri Üzerine

Arş. Gör. Arda KARADAVUT Özet Kırgızların 840 yılında Orhon Uygur Kağanlığının başkenti Karabalgasun’u ele geçirmesiyle Uygurların büyük bir kısmı batıya, Tanrı Dağları’nın kuzey v ...

Uygur Halk İnanışları ve Yasak-Örtmece

Uygur Halk İnanışları ve Yasak-Örtmece

Arş. Gör. Zeynep TÜRKERİ Özet Tarihî İpek Yolu üzerinde yer alan Doğu Türkistan topraklarında yaşayan Uygurlar, zengin bir yazılı edebiyata ve sözlü kültüre sahiptir. Yaşadıkları c ...

Uygur Sivil Belgeleri Işığında Eski Uygurlarda Üzüm Yetiştiriciliği

Uygur Sivil Belgeleri Işığında Eski Uygurlarda Üzüm Yetiştiriciliği

Doktora Öğrencisi. Buheliqi WEİLİ Prof. Dr. A. Melek ÖZYETGİN Özet Turfan Uygurlarına ait Uygur sivil (dindışı) belgeleri (9-14. yüzyıllar) Uygurların siyasi, iktisadi ve kültürel ...

Türk Kültür Dünyasında Uygur Askerî Müziği

Türk Kültür Dünyasında Uygur Askerî Müziği

Öğr. Gör. Dr. Haşmet ALTINÖLÇEK Özet Türk kültüründe önemli bir yeri olan askerî müziğin ilk ortaya çıkışı, İslâmiyet öncesi Türk devletlerine kadar uzanmaktadır. Bu Türk devletler ...

Uygur Türklerinin Dinî Kültürü Ve İslâm Medeniyeti’ne Katkıları

Uygur Türklerinin Dinî Kültürü Ve İslâm Medeniyeti’ne Katkıları

Yrd. Doç. Dr. Nur Ahmet Kurban Özet Önceleri Hun İmparatorluğu (M. Ö. 220-M.S. 2016) ve Göktürk Devleti (551-745) gibi güçlü Türk devletleri içerisinde boy gösteren Uygurlar’ın en ...

Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Hazin Bir Göç Hikâyesi

Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Hazin Bir Göç Hikâyesi

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL Özet Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurlardan bazıları Çin'in baskısı nedeni ile 1961 yılında vatanlarını terk etmek zorunda kalmıştır. Bu kafile önce Afgan ...

Eski Türk Devletlerinin Destanlarına Göre Kurttan ve Ağaçtan Türeme

Eski Türk Devletlerinin Destanlarına Göre Kurttan ve Ağaçtan Türeme

Yrd. Doç. Dr. Zekiye TUNÇ  öğr. Yıldız AKBULUT  Özet Destanlar, tarihi olayları aydınlatmada başvuracağımız kaynaklar içerisinde sayılabilirler. Bu tür eserlerde kavim isimlerine y ...

You Are Here: Home » Uygur Tarihi, Kültürü ve Edebiyatı (Page 10)

8-13. Yüzyıllarda Uygurlarda eğitim

Yusufcan Yasın ÖZET 8-13. yüzyıllar Uygur kültür tarihinin en parlak dönemidir. Aynı dönemde Uygurlar devlet idaresi, hukuk, askerlik, iktisat, ticaret, fen, bilim, dil, yazı, eğitim ve sanat sahasında gittikçe gelişme göstermiş; özellikle 840’dan sonra Uygurların siyasi merkezinin İç Asya’ya nakledilmesiyle eğitim ve fen sahasında Türk kültür tarihine yön veren pek çok başarı kazanmışlardır. Birçok yazıyı ...

Read more

1755-1949 Yılları arasında Doğu Türkistan

Yelda Demirağ ÖZET Sovyetler Birliği’nin yıkılması sonrasında Çin’in Doğu Türkistan’ı entegre etme politikaları batı’ya yani Orta Asya’ya açılımın, Orta Asya’da stratejik etki alanı kurma çabasının bir göstergesidir. Bu nedenle bölge aynı zamanda küresel güç mücadelesi içinde önemli bir yere sahiptir. Günümüzde Çin açısından bu denli önemli olan Doğu Türkistan bölgesi, geçmişte de aynı önemi taşımış bu nede ...

Read more

Çağdaş Uygur edebiyatı ve onun geleceği

Raile Abdülvahit Kaşgarlı ÖZET Çağdaş Uygur edebiyatı, XIX. yüzyılın sonu XX. yüzyılın başlarında oluşan Uygur edebiyatını ifade etmektedir. Uygur Edebiyatı, XIX. yüzyılın ortalarına kadar divan şiiri merkezli gelişirken, bu yüzyılın ikinci yarısından itibaren yavaş yavaş yeni bir döneme girmiştir. XX. yüzyılın başlarında oluşan Çağdaş Uygur Edebiyatının 1930'lu ve 1940’lı yıllarda gösterdiği gelişmeyi cedi ...

Read more

Çin’deki Türk lehçeleri araştırmalarının son 20 yıllık gelişimi üzerine

Tursun Ayup Aktaranlar: Ercan Petek, Esra Çorbacı, Harun Bozkurt,Aylin Çakır, Guzal Narkulova, Merlen Adilov,Zhazira Tashmatova, Salih Köse, Erkan Yılmaz,Avazkhon Umarov ÖZET Çin Türkoloji araştırmalarının önemli merkezlerinden birisidir. 1930 yıllardan itibaren oluşmaya başlayan Türkoloji araştırmaları 1970'lı yılların sonlarından itibaren hız kazanmış, son 20 yılda bu alanda önemli çalışmalar gerçekleştir ...

Read more

Doğu Türkistan’ın Kırgız tarihindeki yeri

Abdurasul Isakov Özet Asya’nın merkezinde yer alan Türkistan’ın doğu kısmı eski devirlerden beri Türklerin yurt edindiği bölgelerden biridir. Kırgızlar da Hunlardan itibaren Doğu Türkistan’ı ana yurtları olarak bilmektedirler. Kırgızlar, MS V. yüzyılda Doğu Türkistan’dan Yenisey havzasına göç etmişlerdir. Kırgızların bir kısmı IX. yüzyıldan itibaren yeniden Doğu Türkistan’a gelmeye başlamıştır. Kırgızların ...

Read more

İpek Yolu kavşağının ölümsüzlük eserleri

Nuriman Abdureşit Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ, Pekin Üniversitesinden Prof. Dr. Luo XIN ve Turfan Araştırmaları Merkezinden Prof. Dr. Prof. Dr. Li XIAO'ın Çin’deki Türk anıt ve yazıtlarının envanterini ortaya çıkarmak amacıyla dil, tarih ve kültür alanlarını içine alan kapsamlı bir proje üzerinden hazırladıkları İpek Yolu Kavşağının Ölümsüzlük Eserleri adlı bu kitapta bugün ...

Read more

“Doğu Türkçesi” ile yazılmış eserler (1892-1938)

Eset Sülayman ÖZET 1892’de İsveç Misyonerlik Ahit Kilisesi (Sevenska Missionsförbundet) Sincan, Kaşgar’da yeni bir misyonerlik sahası açmaya karar vermiştir. İlk İsveçli misyonerler burada Ocak 1892’de faaliyetlerine başlamışlardır. Misyonerlik 1912’de, 1938’e kadar tek olan, Kaşgar’da kendi matbaasını kurmuştur. 25 yıllık faaliyeti sürecinde matbaa hem dini hem de dini olmayan binlerce kitabı Doğu Türkçesi ...

Read more

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top